• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1
  ลว.  16 ธันวาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ทดสอบการส่งหนังสือราชการ
  รายละเอียด : กรุณาตอบรับด้วยน่ะครับ

  จะได้ทราบว่า OK เข้าใจตรงกัน

  สวัสดีครับ

  )--
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/2
  ลว.  17 ธันวาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะประชาสามัคคี ,
  เรื่อง : ส่งร่างมาตรฐานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : ตามที่ ได้มีมติที่ประชุมในคราวการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8/2552 ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร สพท.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ท่านเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองร่างมาตรฐานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา โดยจะนำเสนอคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ในคราวประชุมเดือนธันวาคม เพื่อจะได้ประกาศเป็นมาตรฐานของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

  เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ลำปาง–ลำพูน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งร่างมาตรฐานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษามาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/173
  ลว.  22 ธันวาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : การติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ
  รายละเอียด :  ตามที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 จังหวัดลำปาง-ลำพูน ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบาย และเตรียมสรุปผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และบังเกิดผลสูงสุด ทางศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 จึงขอติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของโรงเรียนตามแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
  ดังนั้น ศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 จึงขอให้โรงเรียนส่งเอกสารตามแบบรายงานฯ ดังกล่าว มายังศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 ภายในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/4
  ลว.  24 ธันวาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , แจ้ห่มวิทยา , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : โรงเรียนในโครงการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : โรงเรียนในโครงการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลทั้ง 500 โรงเรียน รายงานข้อมูล ด่วนที่สุด

  ===== ส่งทางโทรสาร 0 2288 5938 และ 0 2288 5941 ภายใน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ หรือ e-mail : secondary_obec@hotmail.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/175
  ลว.  24 ธันวาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การส่ง Best Practices
  รายละเอียด : ตามที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 จังหวัดลำปาง-ลำพูน ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบาย และเตรียมสรุปผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากเป้าหมายที่ 3 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการนำแหล่งเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการในท้องถิ่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

  ดังนั้น ศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 จึงขอให้โรงเรียนส่ง Best Practices เพื่อนำมารวบรวมเป็นศูนย์ความรู้ของศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/174
  ลว.  28 ธันวาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที่ 34
  รายละเอียด : ด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) จะจัดให้มี
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) ครั้งที่ 1/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/176
  ลว.  30 ธันวาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งอุดมวิทยา ,
  เรื่อง : การรับสมัคร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันมหรรมอาชีพกัลยาณีนิทัศน์ 2553
  รายละเอียด : ด้วยจังหวัดลำปางโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดและศูนย์แนะแนวจังหวัดได้กำหนดจัดงาน“ วันมหกรรมอาชีพกัลยาณีนิทัศน์ 2553 “ ในวันที่ 14 – 15 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงานและประชาชน ทั่วไปได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ ข้อมูลแนวทางหรือทางเลือกในการศึกษาต่อ เป็นการเปิดโลกทัศน์อาชีพให้กว้างไกล เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของงาน รายละเอียดของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ได้ทราบถึงอาชีพที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง สามารถมีแนวทางในการศึกษาต่อ หรือเกิดแนวทางการประกอบอาชีพที่เหมาะสม ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอาชีพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย สามารถลดช่องว่างตลาดแรงงานในอนาคตได้ระดับหนึ่ง สำหรับกิจกรรมในงานมีหลายกิจกรรม อาทิ การประกวดและแสดนิทรรศการโครงงานอาชีพ การแข่งขันทักษะอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน ฯ ล ฯ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ จำแนกดังนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/177
  ลว.  05 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน)
  รายละเอียด : ด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) จะจัดให้มี
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) ครั้งที่ 1/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/1001
  ลว.  11 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : การติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ 2552
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง ตามโครงการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
  ดังนั้น กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง จึงขอติดตามการใช้งบประมาณดังกล่าวฯ โดยให้โรงเรียนส่งโครงการ และผลการดำเนินงานสรุป ให้กับศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1
  ลว.  11 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551
  รายละเอียด : ด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) ได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ ตามเป้าหมายที่ 3 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนฯ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) จึงได้ออกแบบสอบถามการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34
  ดังนั้น ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) จึงขอให้โรงเรียนกรอกแบบสอบถามดังกล่าวฯ ส่งศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 โดยโรงเรียนในจังหวัดลำปางส่งได้ที่ศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 และโรงเรียนในจังหวัดลำพูนส่งได้ที่ สมป.จังหวัดลำพูน (ร.ร.จักรคำคณาทร) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2552

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1002
  ลว.  11 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : อุโมงค์วิทยาคม ,
  เรื่อง : กำหนดการ วันมหกรรมอาชีพกัลยาณีนิทัศน์ 2553
  รายละเอียด : รายละเอียดเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/3
  ลว.  11 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34
  รายละเอียด : ด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาภายในศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 ตามชื่อเว็บไซต์ http://www.mty34.net และอีเมล์ webmaster@mty34.net
  ดังนั้น ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือโรงเรียนจัดทำลิงค์ในเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงมายังศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1003
  ลว.  13 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ Video Conference และ Interactive E-learning
  รายละเอียด : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ Video Conference และ Interactive E-learning

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/7
  ลว.  13 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุม
  รายละเอียด : ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/8
  ลว.  13 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2553
  รายละเอียด : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9
  ลว.  13 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา , แม่พริกวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2553
  รายละเอียด : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1004
  ลว.  13 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมทางไกล
  รายละเอียด : ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมทางไกล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/10
  ลว.  13 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ 2552
  รายละเอียด : การติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ 2552

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1005
  ลว.  14 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : เพิ่มเติม ที่ ศธ 04229.34/8 การประชุมกำหนดแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2553
  รายละเอียด : เพิ่มเติม ที่ ศธ 04229.34/8 การประชุมกำหนดแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/13
  ลว.  18 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา , แม่พริกวิทยา ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : ด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานตัวชี้วัด ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” กลุ่มสาระสังคมศึกษา และ “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตามลำดับ โดยกำหนดการอบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 30 และอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนลำปางกัลยาณี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1006
  ลว.  18 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา
  รายละเอียด : ตามที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ลำปาง-ลำพูน ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ลำปาง-ลำพูน ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 นั้น เพื่อให้การดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวฯ บังเกิดผลสูงสุด ศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1007
  ลว.  18 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : การประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา
  รายละเอียด : ตามที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ลำปาง-ลำพูน ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ลำปาง-ลำพูน ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 นั้น เพื่อให้การดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวฯ บังเกิดผลสูงสุด ศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1008
  ลว.  18 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เกาะคาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา
  รายละเอียด : ตามที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ลำปาง-ลำพูน ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ลำปาง-ลำพูน ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 นั้น เพื่อให้การดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวฯ บังเกิดผลสูงสุด ศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/15
  ลว.  18 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2553
  รายละเอียด : ตามหนังสือที่อ้างถึงของศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที่ 34 ลำปาง-ลำพูน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 นั้น เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 คณะกรรมการรับผิดชอบเป้าหมายติดภารกิจทางราชการ ศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที่ 34 ลำปาง-ลำพูน จึงขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวฯ เป็นวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/16
  ลว.  18 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเลื่อนการใช้สถานที่
  รายละเอียด : ตามหนังสือที่อ้างถึงของศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที่ 34 ลำปาง-ลำพูน ในการขอความอนุเคราะห์สถานที่ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 นั้น เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 คณะกรรมการรับผิดชอบเป้าหมายติดภารกิจทางราชการ ศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที่ 34 ลำปาง-ลำพูน จึงขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวฯ เป็นวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/18
  ลว.  19 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชิญเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ)
  รายละเอียด : ตามที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ลำปาง-ลำพูน ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2553 ของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ลำปาง - ลำพูน ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ลำปาง - ลำพูน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอนุญาตให้หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาในฐานะเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/19
  ลว.  19 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , แม่เมาะวิทยา , สบปราบพิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ , จักรคำคณาทร , ป่าซาง ,
  เรื่อง : การรายงานการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
  รายละเอียด : ตามหนังสือราชการสำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดให้รายงานผลความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามเป้าหมาย 9 เป้าหมาย สำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.) ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนจัดทำแบบสอบถามการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละจังหวัด (แบบสอบถามตอนที่ 2) และส่งคืนศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา
  ดังนั้น ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ลำปาง - ลำพูน จึงขอความร่วมมือโรงเรียนจัดทำแบบสอบถามดังกล่าว และส่งคืนศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 ภายในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 ทางโทรสารหมายเลข 054-334529 หรืออีเมล์ webmaster@mty34.net


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1009
  ลว.  19 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การเลื่อนประชุมและทดสอบระบบวีดีโอคอนเฟอเรนส์เพื่อการประชุมทางไกล Video Conference เรื่องการบริหารและติดตามการดำเนินโครงการ SP2
  รายละเอียด : การเลื่อนประชุมและทดสอบระบบวีดีโอคอนเฟอเรนส์เพื่อการประชุมทางไกล Video Conference เรื่องการบริหารและติดตามการดำเนินโครงการ SP2


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1010
  ลว.  23 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : ประกาศ สบมท. เรื่อง ผู้บริหารและรองผู้บริหารฯ ดีเด่น ปี 2552
  รายละเอียด : ประกาศ สบมท. เรื่อง ผู้บริหารและรองผู้บริหารฯ ดีเด่น ปี 2552

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/26
  ลว.  27 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแก้ไขข้อมูลแบบสอบถามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
  รายละเอียด : การแก้ไขข้อมูลแบบสอบถามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/28
  ลว.  01 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , วังเหนือวิทยา , จักรคำคณาทร , อุโมงค์วิทยาคม , ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที่ 34 ครั้ง 2/2553
  รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที่ 34 ครั้ง 2/2553

  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ ศกม. 34 จังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 23 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/34
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการดำเนินการประเมินสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยกำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 300 คน ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/34
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการดำเนินการประเมินสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยกำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 300 คน ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/35
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 41 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1012
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : เชิญประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย”
  รายละเอียด : ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมสัมมนาตามโครงการ “พัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย” เพื่อพัฒนาความคิดจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ และรัฐสภา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/36
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการดำเนินการประเมินสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยกำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 300 คน
  ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1012
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ประชุม ส.บ.ม.ท. จังหวัดลำปาง
  รายละเอียด : ด้วยสาขาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง ได้กำหนดให้มีการประชุม สมาชิกเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนทางวิชาการในกลุ่มโรงเรียนช่วงชั้นที่ ๔ ด้วยกัน ในการประชุมประจำเดือนมกราคมได้กำหนดให้มีการประชุมใน วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การจัดการมัธยมศึกษา ( ลำปาง – ลำพูน ) สพท.ลป. เขต ๑ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1013
  ลว.  24 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
  รายละเอียด : การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1013
  ลว.  10 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สพท.ลำพูน 1
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สพท.ลำพูน 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/37
  ลว.  10 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานโครงการ สพฐ.ร่วมใจลดใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการ สพฐ.ร่วมใจลดใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีในการลดใช้พลังงาน ลดใช้กระดาษ และคัดแยกขยะให้เป็นนิสัย เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน นั้น
  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 34 ลำปาง – ลำพูน จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนได้รายงานโครงการเกี่ยวกับการลดใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนได้ดำเนินการ โดยขอความอนุเคราะห์ให้แนบโครงการ และผลการดำเนินการตามโครงการ อย่างช้าภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1014
  ลว.  10 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครู
  รายละเอียด : ขอความกรุณาโรงเรียนทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครู ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ ได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ http://www.mty34.net น่ะครับ เพราะข้อมูลใน e-office เป็นข้อมูลที่เก่าแล้วและทาง สพท.เขตพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา การ update ข้อมูลใน e-office จะยากกว่าที่จะ update ในหน้าแรก ครับ

  สรุป ** ขอให้โรงเรียนติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินได้ที่หน้าแรกของศูนย์มัธยมฯ 34 >> http://www.mty34.net น่ะครับ
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/38
  ลว.  10 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : แจ้งสถานศึกษาจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา ปี 2552
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวนโยบายให้ระบบ Data Center เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล และกำหนดให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านระบบ Data Center ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่ทุกโรงเรียนใช้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2552 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น
  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 34 ลำปาง – ลำพูน จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนครุภัณฑ์สถานศึกษาที่ใช้ได้ จำนวนครุภัณฑ์ที่รอซ่อม และจำนวนครุภัณฑ์ที่รอจำหน่าย เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการ วางแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ได้ส่งคู่มือการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา ปีการศึกษา 2552 มาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1015
  ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครู - update 11/02/2010 14:21
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ ของผู้เข้ารับการประเมิน ใหม่ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ น่ะครับ เนื่องจาก สสวท. แจ้งเรื่องกระดาษคำตอบในการทำข้อสอบสามารถใส่รหัสได้เพียง 9 หลัก เท่านั้น ทางศูนย์ประสานงานฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขรหัสใหม่ตามที่ สสวท. แจ้งให้ทำการปรับเปลี่ยน น่ะครับ.............

  ปล. ยังไม่สิ้นสุดน่ะครับ ติดตามเรื่อย ๆ เลยล่ะกัน

  http://www.mty34.net
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1016
  ลว.  24 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือส่งกองลูกเสือเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือส่งกองลูกเสือเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/36
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แบบสำรวจรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครู ครั้งที่ 2
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครู
  และผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยจะดำเนินการประเมินสมรรถครู ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553 ตามตารางกำหนดการที่ส่งมาด้วย
  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 จึงขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการประเมินในกลุ่มสาระ ระดับ และชุดวิชา ที่ตรงกับกลุ่มสาระวิชาที่ปฏิบัติหน้าที่การสอบตามข้อ 3 ครูระดับมัธยม, ข้อ 4 ครูแนะแนว, ข้อ 5 ครูบรรณารักษ์ และ ข้อ 6 ครูการศึกษาพิเศษ ตามส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งมาด้วย โดยกรอกข้อมูลครูที่จะเข้ารับการประเมินตามแฟ้มขอ้ มูลบัญชีรายชื่อครู (Excel) ที่ส่งมาด้วย นำส่งศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/37
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/42
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครู
  และผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยมีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนด้วยการประเมินตนเองรวมทั้ง เพื่อนครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประเมินร่วมอีก 2 คน

  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการประเมินสมรรถนะครูตามแบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรอกข้อมูลการประเมินลงในโปรแกรมวิเคราะห์ผลสมรรถนะครู ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งศูนย์ประสานงานภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ทางอีเมล์ webmaster@mty34.net

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/43
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34
  รายละเอียด : ด้วยศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (จังหวัดลำปาง – ลำพูน) จะจัดให้มี
  การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (จังหวัดลำปาง – ลำพูน) ครั้งที่ 1/2553 ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกัซซัน ขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1016
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การติดตามแบบรายงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง - ลำพูน จะได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 นี้
  ทางศูนย์จึงขอติดตามรายงานไปยังโรงเรียนที่ค้างส่งรายงาน (โดยโรงเรียนสามารถตรวจสอบการค้างส่งรายงาน และดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานได้น่ะครับ และขอให้จัดส่งรายงาน ด่วน เลยน่ะครับ จับขอบพระคุณอย่างสูง)
  เพื่อรายงานในที่ประชุมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 น่ะครับ.....

  ปล. สามารถติดตามและ download แบบรายงานที่หน้าแรกน่ะครับ www.mty34.net
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1017
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เพิ่มเติม การประเมินความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ประเมินสมรรถนะ)
  รายละเอียด : ตามที่ได้มีการสอบถามจากทางโรงเรียนเรื่อง ครูคณิตศาสตร์ และครูวิทยาศาสตร์ ที่ได้เข้ารับการประเมิน ระดับ ม.ต้น (วันที่ 13 ก.พ. 53 ที่ผ่านมา)

  แต่การประิเมินในครั้งนั้นไม่ตรงกับการปฏิบัติหน้าที่การสอน เนื่องจากสอน ม.ปลาย เป็นส่วนใหญ่ (สามารถที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 14 มี.ค. 53 ได้) ตามดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา ครับ............

  ปล. ใส่รายชื่อเพิ่มเข้ามาในฟอร์ม excel ได้เลยครับ (แต่ขอหมายเหตุ ไว้ด้วยว่าได้เข้ารับการประเมินวันที่ 13 ก.พ. 53 ไปแล้วด้วย)

  ) : - -
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1018
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

  หนังสือราชการจาก สพท. เชียงใหม่ เขต 1

  หมายเหตุ ** หนังสือฉบับจริง จะนำส่งทางไปรษณีย์ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1019
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

  หนังสือราชการจาก สพท. เชียงใหม่ เขต 1

  หมายเหตุ ** หนังสือฉบับจริง จะนำส่งทางไปรษณีย์ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1020
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

  หนังสือราชการจาก สพท. เชียงใหม่ เขต 1

  หมายเหตุ ** หนังสือฉบับจริง จะนำส่งทางไปรษณีย์ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1021
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

  หนังสือราชการจาก สพท. เชียงใหม่ เขต 1

  หมายเหตุ ** หนังสือฉบับจริง จะนำส่งทางไปรษณีย์ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1022
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

  หนังสือราชการจาก สพท. เชียงใหม่ เขต 1

  หมายเหตุ ** หนังสือฉบับจริง จะนำส่งทางไปรษณีย์ต่อไป


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1023
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

  หนังสือราชการจาก สพท. เชียงใหม่ เขต 1

  หมายเหตุ ** หนังสือฉบับจริง จะนำส่งทางไปรษณีย์ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1024
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , เสริมงามวิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

  หนังสือราชการจาก สพท. เชียงใหม่ เขต 1

  หมายเหตุ ** หนังสือฉบับจริง จะนำส่งทางไปรษณีย์ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1025
  ลว.  19 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล (สพฐ.)

  ศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที 34 ขอให้โรงเรียนดาวน์โหลด - แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ที่ หน้าแรกน่ะครับ...

  http://www.mty34.net

  ):- ):- ):- ..................

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/55
  ลว.  19 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : ตามที่ เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 15 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยได้จัดประชุมปฏิบัติการอบรมบุคลากรหลักของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  ดังนั้น ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) จึงขอสำรวจรายชื่อบุคลากรที่จะเข้ารับการประชุมดังกล่าว เพื่อจัดส่งให้เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 15 ภายในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ที่อีเมล์ webmaster@mty34.net


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1026
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูทั้งระบบ (สพค.)
  รายละเอียด : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและถูกต้องในการดำเนินงานตามโครงการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/56
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์สำหรับกรอกข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา
  รายละเอียด : แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์สำหรับกรอกข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/58
  ลว.  02 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , เขลางค์นคร , ปงแสนทองวิทยา , โป่งหลวงวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและทบทวนแผนกลยุทธ์โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและทบทวนแผนกลยุทธ์โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1027
  ลว.  03 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : รายละเอียดการจัดทำแผนกลยุทธ์และหลักสูตร โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : รายละเอียดการจัดทำแผนกลยุทธ์และหลักสูตร โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/69
  ลว.  05 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : การตรวจสอบรายชื่อครูเข้ารับการประเมินสมรรถนะครู
  รายละเอียด : การตรวจสอบรายชื่อครูเข้ารับการประเมินสมรรถนะครู

  ครั้งที่ 3 - วันที่ 22 มีนาคม 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/71
  ลว.  05 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน)
  รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1028
  ลว.  08 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชาราชวิทยา ,
  เรื่อง : การตรวจสอบรายชื่อครูเข้ารับการประเมินสมรรถนะครู
  รายละเอียด : เนื่องด้วย สพท. ลำพูน 1 ได้จัดส่งรายชื่อครูเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 เพื่อเพิ่มเติมครู ร.ร.ขยายโอกาส นั้น

  ศูนย์ประสานงานฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลและเห็นข้อผิดพลาด ระหว่างรายชื่อครูที่ สพท. ลำพูน 1 กับ ศูนย์ประสานงานฯ ไม่ตรงกัน

  จึงขอความกรุณา โรงเรียน ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งให้ศูนย์ประสานงานฯ แก้ไขต่อไป ด่วน....................................

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/74
  ลว.  09 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครู
  รายละเอียด : การยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครู

  ศูนย์ฯ ได้รับการประสานงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 และ 2 ในการยืนยันข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครู โดยให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อครู เพื่อความถูกต้องหากมีข้อผิดพลาดให้โรงเรียนแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 หรือ 2 เท่านั้น เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1029
  ลว.  10 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมปฏิบัติการนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 4 ภูมิภาค และส่วนกลาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1030
  ลว.  12 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , ไหล่หินวิทยา , สบปราบพิทยาคม , แม่พริกวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1031
  ลว.  16 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูทั้งระบบ (เลื่อนการประเมินสมรรถนะ)
  รายละเอียด : การพัฒนาครูทั้งระบบ (เลื่อนการประเมินสมรรถนะ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/79
  ลว.  17 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : แจ้งเลื่อนการประเมินความรู้ครู
  รายละเอียด : แจ้งเลื่อนการประเมินความรู้ครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1032
  ลว.  23 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : เลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4
  รายละเอียด : เลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 47 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1033
  ลว.  01 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูทั้งระบบ (กำหนดการสอบใหม่)
  รายละเอียด : การพัฒนาครูทั้งระบบ (กำหนดการสอบใหม่)

  กำหนดเป็นวันที่ 8 เมษายน 2553 น่ะครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 47 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1034
  ลว.  01 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : ขอบเขตเนื้อหาที่จะทดสอบวันที่ 8 เม.ย. 2553
  รายละเอียด : กรุณาให้คุณครูตรวจสอบขอบเขตเนื้อหาวิชาที่จะสอบในวันที่ 8 เมษายน 2553 นี้

  ได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ www.mty34.net น่ะครับ

  ปล. แก้ไขกำหนดการประเมินความรู้ของครูมัธยมศึกษาน่ะครับ (ไฟล์ที่แนบมาด้วย) เพิ่มเติมครูภาษาไทย ครับ ...

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 47 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/90
  ลว.  02 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูทั้งระบบ (แจ้งสอบ 8 เมษายน 2553)
  รายละเอียด : การพัฒนาครูทั้งระบบ (แจ้งสอบ 8 เมษายน 2553)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1035
  ลว.  02 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : ประกาศศูนย์ฯ มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ...
  รายละเอียด : ประกาศศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน)

  เรื่อง มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในการประเมินสมรรถนะครูทั้งระบบของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1036
  ลว.  27 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การอบรมครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  รายละเอียด : การอบรมครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/107
  ลว.  27 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งอุดมวิทยา ,
  เรื่อง : การประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองฯ...
  รายละเอียด : ประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองฯผู้อำนวยการสถานศึกษา

  กำหนดในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/108
  ลว.  27 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : (เปลี่ยนแปลง) การประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองฯ...
  รายละเอียด : เปลี่ยนแปลง การประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการและรองฯ...

  กำหนดการเดิม 13-14 เปลี่ยนแปลงเป็น 14-15 พ.ค. 53 น่ะครับ

  ปล. เป็นหนังสือจาก สพฐ. ฉบับเดียวกัน แต่ตอนเช้าแบบหนึ่ง พอมากลางวัน เปลี่ยนแปลงครับ (เอาใจไม่ทันเหมือนกัน) หิ หิ ....

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1036
  ลว.  27 เมษายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  รายละเอียด : การอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โลกศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  กำหนดการอบรมรุ่นแรกเพื่อเป็นแกนนำ (Master Teacher) ในระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 53

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1037
  ลว.  05 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองฯ... (ลงทะเบียน)
  รายละเอียด : การประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองฯ... (ลงทะเบียน)

  ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.thai-exam.com

  ปล. อย่าลืมเก็บรหัสผ่านด้วยน่ะครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1038
  ลว.  06 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา , เมืองปานวิทยา , แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล นักเรียนที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล นักเรียนที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน

  ปล. จากโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ครับ...

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/109
  ลว.  06 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ver 2-109
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ver 2 - 109

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/110
  ลว.  07 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสมรรถนะผอ.และรองผอ.สถานศึกษา
  รายละเอียด : การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสมรรถนะผอ.และรองผอ.สถานศึกษา

  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปางกัลยาณี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/111
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
  รายละเอียด : โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/116
  ลว.  10 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน)
  รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน)
  ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเซียลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/124
  ลว.  17 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเป้าหมายฯ
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเป้าหมายความสำเร็จของการปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

  ประชุม 9 เป้าหมาย
  1. ประธาน,รองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการรับผิดชอบเป้าหมายความสำเร็จฯ
  2. เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ ของจังหวัดลำปางและลำพูน

  ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/126
  ลว.  17 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตรแกนกลางฯ
  รายละเอียด : ขอประสานงานให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยกำหนดให้ส่งรายชื่อภายในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2553


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/127
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/130
  ลว.  19 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
  รายละเอียด : การรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน

  ปล. อย่าลืมส่งคืนพร้อมคะแนน O-NET น่ะครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/133
  ลว.  21 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบจางวิทยา , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที่ 34
  รายละเอียด : การประชุมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ที่ 34

  ประกอบด้วย
  1. นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ โรงเรียนแม่พริกวิทยา
  2. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์ โรงเรียนเถินวิทยา
  3. นางสาวทานตะวัน แข็งแรง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
  4. นายอิสเรศ พรหมศิลป์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
  5. นายกำจร แสงงาม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/135
  ลว.  25 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการประชุม
  กำหนดการประชุม

  ขอความกรุณาโรงเรียนตรวจสอบน่ะครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/136
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/143
  ลว.  26 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  รายละเอียด : การประชุมจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  หนังสือราชการจะมีอยู่ 9 หน้า น่ะครับ.....

  ไล่ ๆ ดูตามหน้าของโรงเรียนท่าน..แล้วพิมพ์เฉพาะโรงเรียนท่านน่ะครับ..

  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/140
  ลว.  27 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การจัดอบรมพัฒนาครูหัวหน้ากลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
  รายละเอียด : การจัดอบรมพัฒนาครูหัวหน้ากลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

  1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
  2. กำหนดการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/141
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 28 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/147
  ลว.  27 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ปงแสนทองวิทยา ,
  เรื่อง : การโอนจัดสรรเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
  รายละเอียด : การโอนจัดสรรเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

  ** ให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/148
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/161
  ลว.  01 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  ปรับปรุงใหม่
  วันที่ 1 มิถุนายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/162
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/153
  ลว.  01 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมพัฒนาครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  รายละเอียด : ขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมพัฒนาครูหัวหน้ากลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/154
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ปงแสนทองวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/155
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/166
  ลว.  09 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน
  รายละเอียด : ขอให้แจ้งรายชื่อไปยังศกม.ที่ 34 (ลำปาง-ลำพูน) ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2553
  โดยทางอีเมล์ศูนย์ฯ webmaster@mty34.net หรือโทรสาร 054-334529

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/166
  ลว.  09 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอน
  รายละเอียด : ศกม.ที่34 ขอให้แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการประชุมสัมมนาระดับม.ต้นและม.ปลาย มายังศกม.ที่ 34 ภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 โดยทางอีเมล์ webmaster@mty34.net หรือทางโทรสาร 054-334529

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/167
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/167
  ลว.  10 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอนฯ
  รายละเอียด : ศกม.ขอให้ส่งรายชื่อมายังศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34
  ภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 ทางอีเมล์ WEBMASTER @ MTY34.NET หรือทางโทรสาร 054-334529

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/168
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงมอกวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1040
  ลว.  27 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  รายละเอียด : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1040
  ลว.  11 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศศูนย์ประสานงานฯ 34 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
  รายละเอียด : ประกาศศูนย์ประสานงานฯ 34
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1041
  ลว.  27 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม , จักรคำคณาทร , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การเก็บเงินเงินบำรุงรักษา
  รายละเอียด : การเก็บเงินเงินบำรุงรักษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/175
  ลว.  15 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : จัดส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  รายละเอียด : จัดส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

  ขอให้โรงเรียนดำเนินการสรุปรายงานการจัดซื้อ จัดจ้างของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ส่งศูนย์ประสานงานฯ 34

  ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/1041
  ลว.  15 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม , จักรคำคณาทร , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : ส่งประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
  รายละเอียด : เรื่องแจ้งจากศกม.ที่34
  ส่งประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
  ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

  " ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งฯ ช่วยดูรายละเอียดด้วยนะคะ "

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1042
  ลว.  27 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการเมินคุณภาพภายในสถ่านศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด กรณีเร่งด่วน
  รายละเอียด : แจ้งกำหนดการเมินคุณภาพภายในสถ่านศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด กรณีเร่งด่วน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1042
  ลว.  17 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

  จาก เครือข่ายการนิเทศมัธยมศึกษาที่ 15

  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร (สปจ.เดิม) สพท.เชียงใหม่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1043
  ลว.  17 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

  จาก เครือข่ายการนิเทศมัธยมศึกษาที่ 15

  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร (สปจ.เดิม) สพท.เชียงใหม่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1044
  ลว.  17 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

  เครือข่ายการนิเทศมัธยมศึกษาที่ 15
  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร (สปจ.เดิม) สพท.เชียงใหม่ 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/1046
  ลว.  18 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : ส่งประกาศแต่งตั้งวิทยากรประจำกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1047
  ลว.  30 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายชื่อผู้เข้าประชุมเตรียมการโครงการชุมนุม 100 ปี ลูกเสือไทย
  รายละเอียด : รายชื่อผู้เข้าประชุมเตรียมการโครงการชุมนุม 100 ปี ลูกเสือไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/190
  ลว.  21 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กรรมการ)
  รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กรรมการ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 33 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/1047
  ลว.  21 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ( ฉบับแก้ไข )
  รายละเอียด : เรียน คณะกรรมการฯที่ได้รับแต่งตั้ง ทางศกม.ที่34 ขอแก้ไขประกาศฯ ซึ่งเดิม ณ วันที่ 16 เมษายน 2553 เป็นวันที่ 16 มิถุนายน 2553


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/1048
  ลว.  30 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  รายละเอียด : โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1048
  ลว.  21 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอบรมกฏหมายมหาชน
  รายละเอียด : โครงการอบรมกฏหมายมหาชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1049
  ลว.  21 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , สบปราบพิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : โรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : โรงเรียนมาตรฐานสากล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/181
  ลว.  21 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับฯ
  รายละเอียด : ขอเชิญ ผอ.โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาฯ จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/182
  ลว.  04 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทาขุมเงินวิทยาคาร ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04229.34/185
  ลว.  25 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการประชุมยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : ด้วย ศกม.ที่34
  กำหนดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ (จ.ลำปาง-จ.ลำพูน)
  ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
  อ.เมือง จ.ลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/187
  ลว.  28 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมเพื่อเตรียมการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
  ด้วยศกม.ที่34 (ลำปาง-ลำพูน) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการประชุมเพื่อเตรียมการยกระดับฯ
  เดิม จากวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นเวลา 13.00 น.เป็นต้นไปวันและสถานที่คงเดิม
  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1050
  ลว.  28 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , สบปราบพิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ประกาศทุนสนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2553
  รายละเอียด : ประกาศทุนสนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2553
  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน ประกาศทุนสนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2553

  สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์

  http://202.143.174.45/mathayom/reg_scdaa/

  น่ะครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/197
  ลว.  30 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : (รองฯ ผอ.ร.ร.) ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : (รองฯ ผอ.ร.ร.) ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

  หมายเหตุ ** ไฟล์ที่แนบมา มี 4 หน้า น่ะครับ... ไล่เรียงไปตามแต่ละคน
  1.เขลางค์นคร / 2.บุญวาทย์วิทยาลัย / 3.น้ำดิบวิทยาคม / 4.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/199
  ลว.  30 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : หนังสือขอบคุณ
  รายละเอียด : หนังสือขอบคุณ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/200
  ลว.  30 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : แจ้งปฏิทินกำหนดการภาระงานเป้าหมายที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  รายละเอียด : แจ้งปฏิทินกำหนดการภาระงานเป้าหมายที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/202
  ลว.  02 กรกฎาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : ส่งแบบแผนชั้นเรียน ความชำรุดทรุดโทรม ความขาดแคลนอาคารเรียนอาคารประกอบอื่น
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง(ลำปาง-ลำพูน)
  ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งแบบสำรวจแผนชั้นเรียนฯ ด่วน
  เพื่อ ศกม.ที่34 จะได้ดำเนินการจัดส่งสปม.ต่อไป


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04229.34/1051
  ลว.  14 กรกฎาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , สบปราบพิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1053
  ลว.  30 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดทำหนังสือ
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดทำหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/1053
  ลว.  24 กรกฎาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ประชุมสัมมนาวิชาการ ส.บ.ม.ท.
  รายละเอียด : ส.บ.ม.ท. ขอเชิญ ผอ.ร.ร. ทุกโรง ประชุมสัมมนาวิชาการ

  31 ก.ค. 53
  โลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/218
  ลว.  28 กรกฎาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ปงแสนทองวิทยา ,
  เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34
  รายละเอียด : ประชุม คณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ที่ 34

  วันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 53 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/223
  ลว.  03 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ 2
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดทุกโรงส่งข้อมูลด่วนด้วยภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2553
  ส่งมายังศกม.ที่34

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/228
  ลว.  04 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การอบรมสัมมนาระบบสารสนเทศของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34
  รายละเอียด : การอบรมสัมมนาระบบสารสนเทศของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34

  วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553

  ปล. ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ notebook และข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเพื่อเข้ารับการอบรม

  และ ให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ศูนย์ฯ 054-334529 หรือ อีเมล์ mty34@hotmail.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/229
  ลว.  06 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  รายละเอียด : สำรวจรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  โรงเรียนในสังกัด สพท.ลำปาง เขต 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/231
  ลว.  10 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณโครงการการสร้างโครงงานและแสดงผลงาน
  รายละเอียด : การจัดสรรงบประมาณโครงการการสร้างโครงงานและแสดงผลงาน

  โรงเรียนมาตรฐานสากล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/1054
  ลว.  17 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้ง วันที่ อบรมการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ (student 2551)
  รายละเอียด : เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในเรื่องของวันที่อบรม

  ซึ่งในโครงการเป็นวันที่ 28 สิงหาคม แต่หนังสือนำส่งเป็นวันที่ 21 สิงหาคม

  ข้อเท็จจริง สรุปกำหนดการเป็นวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 น่ะครับ

  ปล. ขอความกรุณาแจ้งครูที่รับผิดชอบเข้าร่วมการอบรมในวันเสาร์ที่ 21 ด้วยน่ะครับ

  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/237
  ลว.  17 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูบรรจุใหม่และอยู่ระหว่างดำเนินการบรรจุใหม่เป็นครูผู้ช่วยในปี 2553
  รายละเอียด : ด้วย ... ศกม.ที่ 34
  ได้รับแจ้งจากสพฐ.ให้ส่งรายชื่อครูบรรจุใหม่ฯ ด่วนที่สุด
  ให้จัดส่ง ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ก่อนเวลา 09.00 น.
  แต่ทางศกม.ที่ 34 ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนจังส่งรายชื่อ
  ให้โดยด่วนจักขอบคุณยิ่ง  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/242
  ลว.  19 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

  ตามภาระงานปฏิบัติเป้าหมายที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/243
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/243
  ลว.  19 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ (วิทยาศาสตร์)
  รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ (วิทยาศาสตร์)

  วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์ อาคารบวรวิทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/244
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04229.34/244
  ลว.  20 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : อนุมัติเงินประจำงวดตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP)
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี,บุญวาทย์วิทยาลัย,เถินวิทยา ,แจ้ห่มวิทยา,จักรคำคณาทร
  ส่วนบุญโญปถัมภ์,ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

  ศกม.ที่ 34 ได้แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP)
  เพื่อให้ทางโรงเรียนเร่งส่งเอกสาร/หลักฐาน และดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณ2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9003
  ลว.  23 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เถินวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การประชุมโครงการการสร้างโครงงานและแสดงผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมโครงการการสร้างโครงงานและแสดงผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

  วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553
  ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9004
  ลว.  23 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ครั้งที่ 1/2553
  รายละเอียด : การประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ครั้งที่ 1/2553

  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9010
  ลว.  27 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : เชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

  ณ อาคารสำนักงาน เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย
  อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

  ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/9011
  ลว.  27 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดทำหนังสือที่ระลึก
  รายละเอียด : การจัดทำหนังสือที่ระลึก

  กำหนดส่งในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2553 เป็นอย่างช้าน่ะครับ...

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/90111
  ลว.  27 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขข้อมูลการจัดส่งข้อมูลจัดทำหนังสือที่ระลึก
  รายละเอียด : แก้ไขข้อมูลการจัดส่งข้อมูลจัดทำหนังสือที่ระลึก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/19
  ลว.  31 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , แม่เมาะวิทยา , สบปราบพิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ , จักรคำคณาทร , ป่าซาง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกอบพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/246
  ลว.  01 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : ด้วยทาง สพม. 35 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณสำนักงานและจัดเตรียมครุภัณฑ์สำนักงาน ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ดังคำสั่งที่แนบพร้อมนี้
  ในวันพิธีเปิดสำนักงานฯ(สพม.35) วันที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น.


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9012
  ลว.  02 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เถินวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : เลื่อนกำหนดการประชุม
  รายละเอียด : เลื่อนการประชุมชี้แจง โรงเรียนมาตรฐานสากล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9034
  ลว.  06 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กำหนดเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : กำหนดเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

  ณ อาคารเลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

  ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9035
  ลว.  06 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายชื่อแขกผู้มีเกียรติ (VIP)
  รายละเอียด : รายชื่อแขกผู้มีเกียรติ (VIP)

  ภายในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553

  ทางอีเมล์ mty34@hotmail.com หรือ โทรสาร 054-350791

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9036
  ลว.  06 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เถินวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การจัดนิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การจัดนิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล

  ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

  ปล.ในพิธีเปิดป้ายสำนักงานฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9042
  ลว.  07 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9043
  ลว.  07 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , สบปราบพิทยาคม ,
  เรื่อง : คำสั่ง (เิพิ่มเติม) คณะกรรมการประกอบพิธีเปิดสำนักงานฯ
  รายละเอียด : คำสั่ง (เิพิ่มเติม) คณะกรรมการประกอบพิธีเปิดสำนักงานฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9047
  ลว.  07 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : ขอใช้รถยนต์
  รายละเอียด : ขอใช้รถยนต์สำหรับรับ - ส่ง พระสงฆ์

  ในพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9048
  ลว.  07 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : ขอใช้รถยนต์
  รายละเอียด : ขอใช้รถยนต์สำหรับรับ - ส่ง พระสงฆ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9049
  ลว.  07 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเตรียมการพิธีเปิดสำนักงาน (เตรียมธงโรงเรียน)
  รายละเอียด : การเตรียมการพิธีเปิดสำนักงาน (เตรียมธงโรงเรียน)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9050
  ลว.  07 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามฯ
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9052
  ลว.  08 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , ปงแสนทองวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , เถินวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมเพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
  รายละเอียด : การประชุมเพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ (สุขศึกษาและพลศึกษา)

  ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น.

  ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9053
  ลว.  08 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : เลื่อนกำหนดประชุมชี้แจง โรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : เลื่อนกำหนดประชุมชี้แจง โรงเรียนมาตรฐานสากล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9054
  ลว.  08 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานแสดงผลงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
  รายละเอียด : การจัดงานแสดงผลงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/51
  ลว.  08 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนฯ"ประจำปี 2553(กิจกรรมที่ 3)
  รายละเอียด : สพม. เขต 35
  ขอแจ้งให้โรงเรียนเมืองมายวิทยา จ.ลำปาง และโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จ.ลำพูน
  ช่วยดูรายละเอียดในหนังสือและส่งรายชื่อครูฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553
  โดยตรงตามที่อยู่ ที่ระบุในหนังสือนำส่งสพฐ. ด้วย  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/53
  ลว.  09 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำสถานศึกษา
  รายละเอียด : การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำสถานศึกษา

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้ประกาศรหัสพยัญชนะ และเลขประจำสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนถือปฏิบัติ ดังประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/54
  ลว.  09 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : ประสานการดำเนินการงานวิจัยโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : เรียน ท่านศึกษานิเทศก์ที่ดูแลงานวิจัยโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (PAR) การดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 60 โรงเรียน ตามที่ สมป.ได้ Upload ไฟล์เครื่องมือการวิจัยและขอให้โรงเรียนมาตรฐานสากลที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (PAR) การดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตอบแบบสอบถามและส่งกลับมายัง สมป.ภายในวันที่ 6 กันยายน 2553 นั้น บัดนี้ทาง สมป.ได้รับแบบสอบถามที่ทางโรงเรียนส่งไปให้แล้วประมาณ 30% ซึ่งกำลังรวบรวมเพื่อส่งให้ ดร.ดิเรก ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้กการดำเนินการงานวิจัยดำเนินต่อไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ทาง สมป.และ ดร.ดิเรก ได้ทำการ Upload ไฟล์แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 3 /แบบสังเกตฉบับที่ 1 และประเด็นคำถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group)เพื่อให้ ศน.และครูที่ดูแลงานวิจัยโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลศึกษาสภาพตอนเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันโดยสัมภาษณ์และการสังเกต สำหรับ Focus Groupต่อไป นอกจากนี้ยังได้ Upload ไฟล์ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิจัยแนบมาด้วยเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยเพิ่มเติม สำหรับ Template ดร.ดิเรก แจ้งว่าจะส่งให้ Upload ภายในวันที่ 13 กันยายน 2553 จึงเรียนมาเพื่อโปราดทราบและดำเนินการต่อไป ขอบพระคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/62
  ลว.  13 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เสริมงามวิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การถ่ายทอดพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : การถ่ายทอดพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.mty34.net

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04229.34/71
  ลว.  15 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : โครงการการสร้างโครงงานและแสดงผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : ขอเชิญ ผู้บริหาร และ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รวม 2 คน

  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการคัดเลือกผลงานดีเด่นในระดับเขตพื้นที่

  ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/72
  ลว.  16 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ราชประชานุเคราะห์ 26 , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , บ้านแป้นพิทยาคม , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , นาทรายวิทยาคม , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : เอกสาร “แบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล” โรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : เอกสาร “แบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล” ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น
  สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้า
  ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในโครงการ Education Hub
  เกี่ยวกับการดำเนินงานตามเป้าหมายความสำเร็จและเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาการมัธยมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/73
  ลว.  16 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ราชประชานุเคราะห์ 26 , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , บ้านแป้นพิทยาคม , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , นาทรายวิทยาคม , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การจัดประชุมฯ เรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
  รายละเอียด : การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

  รุ่นที่ 1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/74
  ลว.  16 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ จ.ลำพูน
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ

  จ.ลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/75
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/75
  ลว.  16 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
  รายละเอียด : การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษาการมัธยมศึกษา

  เพื่อนำสู่การปฏิบัติต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/76
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนายกระดับมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
  รายละเอียด : การประชุมสัมมนายกระดับมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

  ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2553

  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/77
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : การสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
  รายละเอียด : การสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

  ขอความกรุณาจัดส่งแบบรายงาน ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/78
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การรณรงค์ต้านความหิวหนึ่งพันล้าน
  รายละเอียด : การรณรงค์ต้านความหิวหนึ่งพันล้าน

  โดย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/79
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครูเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครูเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ

  ครั้งที่ 42 ปี 2553 ของ เอ ยู เอ  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/80
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ
  รายละเอียด : การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/81
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมวิจัยโรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมวิจัยโรงเรียนมาตรฐานสากล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 28 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/82
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การดำเนินโครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  รายละเอียด : การดำเนินโครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/83
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/83
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดแข่งขันวอลเล่ย์บอลนักเรียน
  รายละเอียด : การจัดงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดแข่งขันวอลเล่ย์บอลนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/84
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , เขลางค์นคร , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ไหล่หินวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : ติดตามผลการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี
  รายละเอียด : ติดตามผลการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/85
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไข - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
  รายละเอียด : แก้ไข - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/86
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/86
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครชิงทุน 2011 Study of the U.S. Institutes Program for Secondary Educators
  รายละเอียด : ประกาศรับสมัครชิงทุน 2011 Study of the U.S. Institutes Program for Secondary Educators

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/87
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานนำเสนอผลงานโรงเรียน ครู และแข่งขันทักษะนักเรียน
  รายละเอียด : การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานนำเสนอผลงานโรงเรียน ครู และแข่งขันทักษะนักเรียน

  ขอความร่วมมือส่ง สพม.35 ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/88
  ลว.  20 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , เกาะคาวิทยาคม , เสริมงามวิทยาคม , แม่พริกวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การส่งรายชื่อกิจกรรมการประกวด/แข่งขันผลงานโรงเรียน ครูและนักเรียน
  รายละเอียด : การส่งรายชื่อกิจกรรมการประกวด/แข่งขันผลงานโรงเรียน ครูและนักเรียน

  ขอความกรุณาส่งรายชื่อให้ สพม.35 ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/86
  ลว.  21 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2553
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.35
  ด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553
  จะมีการประชุมผู้บริหารฯครั้งที่2/2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/86
  ลว.  21 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2553
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.35


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/87
  ลว.  22 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : (เพิ่มเติม) แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : (เพิ่มเติม) แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล

  ขอความกรุณาส่งข้อมูลให้ สพม.35 อย่างช้า วันที่ 24 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/88
  ลว.  24 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , เกาะคาวิทยาคม , เสริมงามวิทยาคม , แม่พริกวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การอบรมจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA
  รายละเอียด : การอบรมจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA

  ขออนุเคราะห์ นางสาวทักษิณา วงค์คม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

  ในฐานะครูที่รับผิดชอบข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/89
  ลว.  24 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : จริยธรรมครู
  รายละเอียด : จริยธรรมครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/90
  ลว.  24 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : คำสั่ง (เิพิ่มเติม) คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบฯ จังหวัดลำพูน
  รายละเอียด : คำสั่ง (เิพิ่มเติม) คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบฯ จังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/91
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/112
  ลว.  24 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : 
  เรียน ผอ.โรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนในสังกัดสพม.35
  ขอส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/114
  ลว.  25 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , เกาะคาวิทยาคม , เสริมงามวิทยาคม , แม่พริกวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนฯ
  รายละเอียด : เรียน ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/115
  ลว.  26 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , เกาะคาวิทยาคม , เสริมงามวิทยาคม , แม่พริกวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่ 6/2553
  เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ
  ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/116
  ลว.  28 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับเขตพื้นที่
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับเขตพื้นที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/118
  ลว.  29 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไหล่หินวิทยา ,
  เรื่อง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
  รายละเอียด : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

  ครูทัศนศิลป์
  ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/119
  ลว.  29 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  รายละเอียด : รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม)
  และรายชื่อผู้สมัครใจเรียนร่วมระดับปริญญาโท โดยใช้งบประมาณส่วนตัว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/120
  ลว.  01 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศ สพป.ลำปาง 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ GAT PAT
  รายละเอียด : ประกาศ สพป.ลำปาง 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ GAT PAT

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/118
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไหล่หินวิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
  รายละเอียด : ขออนุญาตใช้ห้องประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/121
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , ไหล่หินวิทยา , สบปราบพิทยาคม , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : ติดตาม แบบสอบถามการจัดทำทำเนียบโรงเรียนมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : ติดตาม แบบสอบถามการจัดทำทำเนียบโรงเรียนมัธยมศึกษา

  ขอความกรุณา โรงเรียนช่วยจัดส่งด่วน เพื่อรวบรวมให้ สมป.สพฐ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/122
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/123
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/124
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/125
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/126
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/128
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/129
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/130
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/131
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/132
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/133
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบจางวิทยา , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/134
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/135
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/137
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะพัฒนศึกษา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/138
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/139
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/140
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/142
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/143
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/144
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/145
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/146
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/147
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ปงแสนทองวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/149
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : อุโมงค์วิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/150
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/151
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/152
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ปงแสนทองวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/153
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/156
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , สบปราบพิทยาคม , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , ป่าซาง ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/157
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/158
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/159
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/160
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/161
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/163
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบจางวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/166
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/169
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/170
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/171
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/172
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/173
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/174
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/175
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/176
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งอุดมวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/177
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/178
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/179
  ลว.  02 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/180
  ลว.  04 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : ด้วยสพม.35 ขอแต่งตั้ง ผอ.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนผอ.สพม เขต 35
  ตั้งแต่วันที่ 5-6 ตุลาคม 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/181
  ลว.  04 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/183
  ลว.  04 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/184
  ลว.  05 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การชี้แจงการเขียนโครงการสำหรับครุภัณฑ์การศึกษาของสถานศึกษา
  รายละเอียด : การชี้แจงการเขียนโครงการสำหรับครุภัณฑ์การศึกษาของสถานศึกษา

  สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครุภัณฑ์ทางการศึกษา 4 รายการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

  ณ ห้องประชุม สพม.35
  ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/185
  ลว.  05 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : การจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ปีการศึกษา 2553

  กำหนดให้
  จังหวัดลำปาง : ห้องคอมฯ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
  จังหวัดลำพูน : ห้องคอมฯ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

  ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/186
  ลว.  05 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่
  รายละเอียด : ขอใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/187
  ลว.  05 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่
  รายละเอียด : ขอใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/188
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/189
  ลว.  04 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไหล่หินวิทยา , สบปราบพิทยาคม , แม่พริกวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การอบรมสัมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการสอนภาษาไทยโรงเรียนในฝันและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : การอบรมสัมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการสอนภาษาไทยโรงเรียนในฝันและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/189
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไหล่หินวิทยา , สบปราบพิทยาคม , แม่พริกวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : ขเดชิญประชุม (แก้ไข)
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ขอแก้ไขจากอันเดิมค่ะ
  เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรง แก้เป็น เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/190
  ลว.  04 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การอบรมสัมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการสอนภาษาไทยโรงเรียนในฝันและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : การอบรมสัมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการสอนภาษาไทยโรงเรียนในฝันและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/190
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/191
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองมายวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/192
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/193
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/194
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบจางวิทยา , ป่าซาง ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/195
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/196
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/197
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/198
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/199
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ขอแก้ไขหนังสือขึ้น e-office ถึงร.ร.บ้านแป้นพิทยาคม ด้วยได้ขึ้นหนังสือถึงโรงเรียนผิดฉบับ
  หนังสือเป็นบ้านแป้นฯแต่หนังสือเป็นของร.ร.อุโมงค์
  ฉบับนี้เป็นฉบับที่ถูกต้อง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/200
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบและเป้า) เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์
  รายละเอียด : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบและเป้า) เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์

  ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้องประชุม โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/201
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : (เพิ่มเติม) - การจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : (เพิ่มเติม) - การจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ปีการศึกษา 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/202
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : (แก้ไข) - การชี้แจงการเขียนโครงการสำหรับครุภัณฑ์การศึกษาของสถานศึกษา
  รายละเอียด : (แก้ไข) - การชี้แจงการเขียนโครงการสำหรับครุภัณฑ์การศึกษาของสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/204
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : (เพิ่มเติม) - บัญชีผู้เข้าร่วมประุชุมฯ
  รายละเอียด : (เพิ่มเติม) - บัญชีผู้เข้าร่วมประุชุมฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/205
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ 2553 (เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย)
  รายละเอียด : สำรวจรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ 2553 (เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/205
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไขวันที่ในการประชุม
  รายละเอียด : >> ขอแก้ไขวันที่ในการเข้าร่วมประชุมนะคะ <<

  จากเดิม วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 53 ------------> ขอเปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 53

  ส่วนเวลาและสถานที่ยังคงเดิมนะคะ 13.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  หมายเหตุ :: ขอโทษเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะเพิ่งได้รับแจ้งจากท่านผอ.เขต35 ว่าให้เลื่อนเป็นวันที่ 14 ต.ค.53 แทนค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/206
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย)
  รายละเอียด : การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/206
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเลื่อนวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม (แก้ไข)
  รายละเอียด : >> แจ้งเลื่อนประชุมอิกแล้วค่ะ !! <<

  จากเดิมวันที่ 14 ตค 53 ---------> เป็นวันจันทร์ ที่ 11 ตค 53

  เนื่องจากในช่วงเช้าผู้บริหารทุกท่านประชุมที่ รร. เขลางค์นคร จ.ลำปาง อยู่แแล้ว ช่วงบ่ายจึงประชุมต่อที่เดิม ในเวลา 13.00 น.

  จึงขอโทษมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่า
  ________/|\__________

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/207
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : ให้ รร.ในสังกัด สพม.35 จัดส่งเอกสารเรื่องการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ให้ รร.ในสังกัด สพม.35 จัดส่งเอกสารเรื่องการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/207
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : ขอใช้สถานที่หอประชุม
  รายละเอียด : ขอใช้สถานที่หอประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/208
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , เมืองมายวิทยา , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม
  รายละเอียด : เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/210
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/211
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/212
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/213
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/214
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/215
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/216
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/217
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/218
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ปงแสนทองวิทยา ,
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/219
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/220
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/221
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/222
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/223
  ลว.  06 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย(ครู)และชื่อเพิ่มเติม
  รายละเอียด : แก้ไขแทนฉบับเดิม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04265/165 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/224
  ลว.  08 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบe-Training
  รายละเอียด : การพัฒนาครูด้วยระบบe-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/225
  ลว.  08 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/226
  ลว.  08 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา , แม่สันวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/227
  ลว.  08 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/228
  ลว.  08 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/229
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนมัธยมทุกท่านและรองฯที่มีรายชื่อต่อไปนี้ประชุมพร้อมกันในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน
  1. รองฯ คณิต สาระเวียง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
  2. รองฯ ประพันธ์ ชมภูคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
  3. รองฯ นพรัตน์ นกเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร
  4. รองฯ อภิชัย ธนนาทธนะชน โรงเรียนจักรคำคณาทร
  5. รองฯ สายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  6. รองฯ มานะ เดชเริญ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/230
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : การายงานสภาพการใช้สารเสพติด ในสถานศึกษา
  รายละเอียด : การายงานสภาพการใช้สารเสพติด ในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/230
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมโครงการครูภาษาอังกฤษจังหวัดลำพูน
  รายละเอียด : ขอให้ทุกโรงเรียนส่งรายชื่อครูภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการค่ายครูภาษาอังกฤษจังหวัดลำพูน
  โดยขอให้ส่งรายชื่อภายในวันพุธที่ 13 ตุลาคม เวลาไม่เกิน 12.00 น.
  โดยส่งเข้า e-mail : bum_za@hotmail.com หัวข้อ "ส่งรายชื่อครูภาษาอังกฤษ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/231
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  รายละเอียด : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/231
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู(เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู(เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/232
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/233
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/234
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/235
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/236
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/237
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/238
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/239
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/240
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองมายวิทยา , แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/241
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , ราชประชานุเคราะห์ 26 , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , ป่าตาลบ้านธิ , วชิรป่าซาง , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/242
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/245
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/246
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/247
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/248
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/249
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/250
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/251
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/252
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/253
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/254
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/255
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/256
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/257
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/258
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/259
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/260
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/261
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/262
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/263
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/264
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา , แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/265
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/266
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองมายวิทยา , แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/267
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/268
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/269
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/270
  ลว.  12 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบจางวิทยา ,
  เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้าย (ครู จังหวัดลำปาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/271
  ลว.  14 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา ,
  เรื่อง : แจ้งการพัฒนาครู (อบรม e-Training)
  รายละเอียด : แจ้งการพัฒนาครู (อบรม e-Training)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/272
  ลว.  15 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทางแผนปฏิบัติการและโครงการแลกเป้า
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทางแผนปฏิบัติการและโครงการแลกเป้า
  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553
  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/273
  ลว.  15 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการจัดงาน Symposium และแข่งขันทักษะนักเรียน โครงการ
  โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับเขตพื้นที่

  ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04229.34/274
  ลว.  18 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อเพื่อเข้าอบรม
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกโรงสำรวจรายชื่อรองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน หรือบุคลากรที่ท่านเห็นสมควร เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะรองผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารสถานศึกษา ที่สวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนละไม่ต่ำกว่า 5 คน

  โดยให้ส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ ส่งไปที่ bum_za@hotmail.com ภายในวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/275
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ของบระมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  รายละเอียด : ของบระมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  (รับเฉพาะโรงเรียนของท่าน)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/275
  ลว.  19 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : รายงานค่าเช่าที่ดิน (วัดล้าง) ปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : 
  เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรง
  ด้วย สพฐ.ขอให้สพม.35 สำรวจข้อมูลการเช่าที่ดิน
  (วัดร้าง)ของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ 2554


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 52 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/276
  ลว.  19 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : 
  เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35 ทุกโรง

  ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ
  ให้ไปรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/277
  ลว.  20 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ตัวอย่างแบบฟอร์ม คำสั่งโรงเรียน.....
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.35 ทุกโรง

  ด้วยสพม.35 ขอส่งตัวอย่างคำสั่งฯโรงเรียน....
  เพื่อให้พิมพ์เป็นแนวเดียวกัน


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/278
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35ทุกโรง

  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตรวจสอบรายละเอียด เอกสาร ก.พ. 7

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/279
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35ทุกโรง
  ด้วย สพม.35 ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูล
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/280
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , เวียงตาลพิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เถินวิทยา , แม่พริกวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอช่วยประชาสัมพันธ์ (การทำบัตรประจำตัว)
  รายละเอียด : เรียน ผอ.ร.ร.ทุกโรงในสังกัด สพม.35
  สพม.35 ขอช่วยแจ้งการประชาสัมพันธ์ "การทำบัตร
  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา , ข้าราชการบำนาญ"
  สามารถ โหลดเอกสารแบบฟอร์มจากWebสพม.35
  เพื่อทำการกรอกข้อมูลและยื่นทำบัตรฯ ได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/281
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/282
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/283
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/284
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , เกาะคาวิทยาคม , เสริมงามวิทยาคม , แม่พริกวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/285
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , เถินวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/286
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/287
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/288
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/289
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงมอกวิทยา , น้ำดิบวิทยาคม , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/290
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , เกาะคาวิทยาคม , เสริมงามวิทยาคม , แม่พริกวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/291
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบจางวิทยา , ป่าซาง ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/292
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/293
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/294
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ , จักรคำคณาทร , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/295
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/296
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบและเป้า) เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์
  รายละเอียด : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบและเป้า) เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์

  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนลำปางกัลยาณี
  อ.เมือง จ.ลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/297
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบและเป้า) เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์
  รายละเอียด : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบและเป้า) เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์

  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนลำปางกัลยาณี
  อ.เมือง จ.ลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/298
  ลว.  21 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เสริมงามวิทยาคม , เมืองปานวิทยา ,
  เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกอล์ฟ สบมท. สาขาลำปาง-ลำพูน
  รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการกอล์ฟ สบมท. สาขาลำปาง-ลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/299
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับ
  รายละเอียด : ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้น
  (รับเฉพาะโรงของท่านเท่านั้น)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/300
  ลว.  22 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบe-Training
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทุกโรง

  การพัฒนาครูด้วยระบบe-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/301
  ลว.  22 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.35

  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/303
  ลว.  22 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-filing )
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-filing )

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/304
  ลว.  22 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-filing )
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-filing )

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/306
  ลว.  22 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี และให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานราชการ
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35ทุกโรง

  การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี และให้ได้รับเงินเพิ่ม
  การครองชีพชั่วคราว ของพนักงานราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/307
  ลว.  22 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์
  รายละเอียด : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/308
  ลว.  22 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณฯ
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/309
  ลว.  22 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตให้คณะกรรมการมาปฏิบัติหน้าที่ (ร.ร.มาตรฐานสากล)
  รายละเอียด : ขออนุญาตให้คณะกรรมการมาปฏิบัติหน้าที่ (ร.ร.มาตรฐานสากล)

  ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2553
  ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/310
  ลว.  25 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเงื่อนไขการแข่งขันทักษะนักเรียน (มาตรฐานสากล)
  รายละเอียด : แจ้งเงื่อนไขการแข่งขันทักษะนักเรียน (มาตรฐานสากล)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/311
  ลว.  25 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะวิทยา ,
  เรื่อง : นำส่งสูจิบัตรการจัดกิจกรรมฯ (โรงเรียนมาตรฐานสากล)
  รายละเอียด : นำส่งสูจิบัตรการจัดกิจกรรมฯ (โรงเรียนมาตรฐานสากล)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/312
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์
  รายละเอียด : การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบแลกเป้า)
  เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์

  ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/313
  ลว.  01 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : ขออนุญาตลาป่วย
  รายละเอียด : ขออนุญาตลาป่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/313
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : การประชุมพิจารณาครุภัณฑ์ 4 รายการ
  รายละเอียด : การประชุมพิจารณาครุภัณฑ์ 4 รายการ

  ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 47 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/314
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/315
  ลว.  01 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/315
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/316
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/317
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/318
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/319
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/320
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/321
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/322
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/323
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/324
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/325
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/326
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/327
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/328
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าตาลบ้านธิ , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/329
  ลว.  26 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครูขอย้ายโดยเพิ่มเติมวุฒิ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/330
  ลว.  27 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านและหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะรองผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน โดยพร้อมเพรียงกัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/331
  ลว.  01 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย โรงเรียนในฝันรุ่น 3 (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย( Server) โรงเรียนในฝันรุ่น 3 (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/331
  ลว.  27 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไขแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
  รายละเอียด : เรียน ผอ .โรงเรียนในสังกัดสพม.35 ทุกโรง

  ด้วย สพม.35 ขอแก้ไขแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
  ตามรายละเอียดแนบไฟล์ด "ฟอร์ม 1 ฉบับ มี 2 หน้าที่ต้องกรอบรายละเอียด
  ในแบบฟอร์ม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/332
  ลว.  28 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม (แก้ไข)
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้บริหาร ประธานกรรมการ และเลขานุการของแต่ละฝ่ายตามประกาศที่ได้แนบมาด้วยนี้ ประชุมพร้อมกัน วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/333
  ลว.  01 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
  รายละเอียด : การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/333
  ลว.  28 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35 ทุกโรง

  การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/334
  ลว.  28 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : การดำเนินงานบริหารบุคลากร
  รายละเอียด : การดำเนินงานบริหารบุคลากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/335
  ลว.  28 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เสริมงามวิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การดำเนินงานบริหารบุคลากร
  รายละเอียด : การดำเนินงานบริหารบุคลากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/336
  ลว.  28 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , เมืองปานวิทยา , บ้านแป้นพิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การดำเนินงานบริหารบุคลากร
  รายละเอียด : การดำเนินงานบริหารบุคลากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/337
  ลว.  28 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานบริหารบุคลากร
  รายละเอียด : การดำเนินงานบริหารบุคลากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/338
  ลว.  28 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานบริหารบุคลากร
  รายละเอียด : การดำเนินงานบริหารบุคลากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/339
  ลว.  28 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานบริหารบุคลากร
  รายละเอียด : การดำเนินงานบริหารบุคลากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/340
  ลว.  28 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานบริหารบุคลากร
  รายละเอียด : การดำเนินงานบริหารบุคลากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/341
  ลว.  28 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานบริหารบุคลากร
  รายละเอียด : การดำเนินงานบริหารบุคลากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/342
  ลว.  29 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , จักรคำคณาทร , แม่ทาวิทยาคม , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
  รายละเอียด : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/343
  ลว.  29 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
  รายละเอียด : การประชุมเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

  วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

  ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/344
  ลว.  29 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , ไหล่หินวิทยา , เถินวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการทุนการศึกษา "ประวัติรุ่งเรือง"
  รายละเอียด : โครงการทุนการศึกษา "ประวัติรุ่งเรือง"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/345
  ลว.  29 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , เถินวิทยา ,
  เรื่อง : แก้ไขแบบสัญญาจ้าง ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : อ้างถึง ที่ ศธ 04265/291 ลงวันที่ 28 ตุลคม 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/346
  ลว.  01 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขประกาศสมาคมฯแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
  รายละเอียด : ขอแก้ไขประกาศแต่งตั้งคณะดำเนินงาน และกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะรองผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารสถานศึกษา ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/347
  ลว.  02 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ , เมืองปานวิทยา , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ , บ้านแป้นพิทยาคม , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
  รายละเอียด : การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  ในโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/347
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ , เมืองปานวิทยา , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ , บ้านแป้นพิทยาคม , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญคณะทำงานฝ่ายเอกสารโครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะรองผู้บริหารและหัวหน้างานบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในวันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนป่าซาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/348
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/349
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , ป่าซาง ,
  เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือ
  รายละเอียด : หนังสือฉบับนี้เป็นเรื่องเดียวกับ หนังสือ ที่ ศธ 04265/312

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04229.34/350
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านและรองผู้อำนวยการที่เป็นวิทยากรตามโครงการอบรมอบรมเพิ่มสมรรถนะรองผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานบริหารสถานศึกษาทุกท่าน ประชุมพร้อมกันในวัน ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/351
  ลว.  02 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  รายละเอียด : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/351
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือ
  รายละเอียด : การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ และเอง การกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/352
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือ
  รายละเอียด : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่า หรือขั้นสูงของอันดับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/353
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือ
  รายละเอียด : การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/354
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือ
  รายละเอียด : การคำนวณเงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 46 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/355
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , ประชาราชวิทยา , ไหล่หินวิทยา , สบปราบพิทยาคม , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 ตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
  รายละเอียด : การจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 ตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/356
  ลว.  03 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
  รายละเอียด : การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 47 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/356
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
  รายละเอียด : การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/357
  ลว.  03 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน มัธยมศึกษา ปีที่ 4 2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
  รายละเอียด : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน มัธยมศึกษา ปีที่ 4 2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/358
  ลว.  03 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เถินวิทยา , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  รายละเอียด : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/358
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เถินวิทยา , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
  รายละเอียด : การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/360
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การนำส่งคู่มือการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที 60
  รายละเอียด : การนำส่งคู่มือการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที 60

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04229.34/361
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลนักเรียนที่ยากจน
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนนักเรียนยากจน ส่งรายชื่อ ข้อมูล พร้อมรูปถ่ายของนักเรียน โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/362
  ลว.  03 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , แม่ทะวิทยา ,
  เรื่อง : การปฏิบัติภารกิจในจังหวัดลำพูนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  รายละเอียด : การปฏิบัติภารกิจในจังหวัดลำพูนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/362
  ลว.  03 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , แม่ทะวิทยา ,
  เรื่อง : ประชุม World Class ระดับภูมิภาค
  รายละเอียด : ประชุม World Class ระดับภูมิภาค

  วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553

  ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/363
  ลว.  03 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การสำรวจข้อมูลรายรับ-รายจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : การสำรวจข้อมูลรายรับ-รายจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/364
  ลว.  03 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่ง สพม.35 ที่ 35/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการเสวนาการระดมความคิดฯ
  รายละเอียด : คำสั่ง สพม.35 ที่ 35/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการเสวนาการระดมความคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.35

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/365
  ลว.  03 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่ง สพม.35 ที่ 36/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเสวนาฯ
  รายละเอียด : คำสั่ง สพม.35 ที่ 36/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเสวนา "จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการมัธยมศึกษา สพม.35 จังหวัดลำปาง-ลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/366
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน ปี 2553 ทุกระดับชั้น
  รายละเอียด : การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน ปี 2553 ทุกระดับชั้น

  กำหนดให้โรงเรียนส่งข้อมูลเป็น CD

  ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553

  ที่ สพม.35

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/367
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเสวนา “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง–ลำพูน”
  รายละเอียด : การประชุมเสวนา “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการมัธยมศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง–ลำพูน”

  ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553

  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/368
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมเสวนา “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง–ลำพูน”
  รายละเอียด : ประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมเสวนา “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง–ลำพูน”

  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้อง resource center โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/369
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/370
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , สบปราบพิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2554

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/371
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ขอข้อมูลประกอบการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ขอข้อมูลประกอบการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554

  จึงขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลประกอบการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 25454

  ลงในตารางที่ 1-6 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

  และจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

  ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/372
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : โครงการอบรมครูมัธยมศึกษาเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 15
  รายละเอียด : โครงการอบรมครูมัธยมศึกษาเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2554  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/373
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การรับสมัครสอบคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษฯ
  รายละเอียด : การรับสมัครสอบคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษฯ

  โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/374
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : การจัดสรรอัตรจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : ตามหนังสือที่อ้างถึง สพม. 35 ได้แจ้งให้โรงเรียน ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน อัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปี 2554 นั้น บัดนี้ สพม.35 ขอให้โรงเรียนรีบดำเนินการส่งแบบสัญญาจ้างให้ สพม.35 โดยด่วนที่สุดด้วย
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/375
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/376
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/377
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  รายละเอียด : ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/378
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
  รายละเอียด : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ดังเอกสารตามแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/379
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม , เมืองปานวิทยา ,
  เรื่อง : การคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันบรรยายธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  รายละเอียด : การคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันบรรยายธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/380
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ 4 ภาคสานฝันปั้นเด็กไทยเก่งอังกฤษ
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์โครงการ 4 ภาคสานฝันปั้นเด็กไทยเก่งอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/381
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , เถินวิทยา , แม่พริกวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

  การคัดเลือกครู และนักเรียน

  เข้าร่วมกิจกรรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/384
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 โครงการคืนครูให้นักเรียน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้อ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/385
  ลว.  05 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 โครงการคืนครูให้นักเรียน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้อ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/386
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/387
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/388
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/389
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา , แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/390
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/391
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/392
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/393
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม ,
  เรื่อง : การจัดค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/394
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : อุโมงค์วิทยาคม ,
  เรื่อง : การหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/395
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/396
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การพิจารณาอนุญาตให้ครูผุ้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ วทร. 20 โดยไม่ถือเป็นวันลา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/397
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/398
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/399
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการสภานักเรียนปี 2554
  รายละเอียด : โครงการสภานักเรียนปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/400
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิยเข้าร่วมประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/401
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : การฝึกอบรมและประชุมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรสำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/402
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : อุโมงค์วิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/403
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งทีมงานบริหารเฉพาะกิจและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/404
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เลื่อนการประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมเสวนา “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง–ลำพูน”
  รายละเอียด : เลื่อนการประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมเสวนา “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง–ลำพูน”

  เป็นวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553

  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้อง resource center โรงเรียนลำปางกัลยาณี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/405
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเลื่อนขอใช้ห้องประชุม
  รายละเอียด : การเลื่อนขอใช้ห้องประชุม

  เป็นวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553

  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/406
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การส่งผลงาน Best Practice เพื่อเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60
  รายละเอียด : การส่งผลงาน Best Practice เพื่อเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60

  กำหนดส่งให้ สพม.35 ภายใน

  วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553

  เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกต่อไป

  ครับ.............................

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/407
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/408
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : สรุปผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : สรุปผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  กำหนดให้ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกระดับภูมิภาค

  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
  ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณีและโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/409
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/410
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/411
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/412
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/413
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/414
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/415
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/416
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/417
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/418
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , ปงแสนทองวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , วังเหนือวิทยา , บ้านแป้นพิทยาคม , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/419
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/420
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , สบปราบพิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/421
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/422
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/423
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแต่งตั้งทีมงานบริหารเฉพาะกิจและช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงาน
  รายละเอียด : การจัดตั้งทีมงานบริหารเฉพาะกิจและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/424
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : คำสั่งสพม.35 ที่ 38/2553 แต่งตั้งทีมงานบริหารเฉพาะกิจ(แก้ไข)
  รายละเอียด : คำสั่งสพม.35 ที่ 38/2553 แต่งตั้งทีมงานบริหารเฉพาะกิจ(แก้ไข)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/425
  ลว.  10 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การรับสมัครสอบคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/426
  ลว.  10 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขออนุญาตใช้สถานที่
  รายละเอียด : ขออนุญาตใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/427
  ลว.  10 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่เมาะวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , เกาะคาวิทยาคม , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งอุดมวิทยา ,
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการประชุมเสวนาฯ
  รายละเอียด : แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการประชุมเสวนาฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/428
  ลว.  10 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , สบปราบพิทยาคม , แม่ทะวิทยา , แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การฝึกอบรมและประชุมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรสำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย
  รายละเอียด : (เพิ่มเติม) อ้างถึงหนังสือเลขที่ ศธ 04265/406
  ในข้อ (2) การฝึกอบรมสถาบันเครือข่ายแกนหลัก และเครือข่ายแกนจังหวัด จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้าน IT หน่วยงานละ 2 คน กำหนด 4 รุ่นๆ ละ 4 วัน แบ่งออกเป็น 4 ภาค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
  (ในข้อนี้ โรงเรียนไม่ต้องสมัคร)
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/429
  ลว.  11 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการทดสอบระดับความรู้ภาษาจีน
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือดำเนินการทดสอบระดับความรู้ภาษาจีน  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/430
  ลว.  11 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดสรรผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2553
  รายละเอียด : ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นสมาชิกของ ส.บ.ม.ท. มีความประสงค์จะเสนอผลงาน เพื่อพิจารณาคัดสรรผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ส่งผลงานได้ที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.saat.or.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/431
  ลว.  07 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเบิกจ่ายเงินเดือน
  รายละเอียด : การเบิกจ่ายเงินเดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/431
  ลว.  11 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแก้ไขการเรียนผ่านระบบ UTQ Online
  รายละเอียด : การแก้ไขการเรียนผ่านระบบ UTQ Online

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/432
  ลว.  11 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ , แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค
  รายละเอียด : การประชุมกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค

  วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/433
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , จักรคำคณาทร , แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การแก้ไขการเรียนผ่านระบบ UTQ Online (update 12/11/2553 01:12 AM)
  รายละเอียด : การแก้ไขการเรียนผ่านระบบ UTQ Online (update 12/11/2553 01:12 AM)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/434
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเสวนา “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35”
  รายละเอียด : การประชุมเสวนา “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35”

  ถ่ายทอดสดผ่านทาง internet ทางเว็บไซต์ http://www.mty34.net

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/435
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอยกเลิกหนังสือราชการของสพม.35
  รายละเอียด : ขอยกเลิกหนังสือราชการของสพม.35

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/436
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการสำหรับลูกจ้างประจำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/437
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/438
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษาและความต้องการครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/439
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/440
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพปฏิบัติราชการสำหรับลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด : แก้ไข หนังสือเลขที่ ศธ 04265/443 ฉบับนี้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ นะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/441
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , ราชประชานุเคราะห์ 26 , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , ป่าตาลบ้านธิ , วชิรป่าซาง , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยสัประยุทธ์ (สายภูผา- ภาคเหนือ)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยสัประยุทธ์ (สายภูผา- ภาคเหนือ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/442
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี 2554
  รายละเอียด : การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/443
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษาและความต้องการครู
  รายละเอียด : ขอแก้ไข หนังสือ เลขที่ ศธ 04265/441
  ____________/\_____________

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/445
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : ขอข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษาและความต้องการครู
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทุกโรง
  ตามที่สพม.35 ได้ขึ้นe-office หนังสือสพม.35 ที่ ศธ 04265/441 ลว 12 พ.ย.53
  นั้น จึงขอแก้ไขและส่งฉบับที่สมบูรณ์นี้แทนฉบับเดิม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/448
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานขันโตก Towards World-Class Education
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมงานขันโตก Towards World-Class Education โดยมีค่าลงทะเบียนร่วมงานโรงเรียนละ 400 บาท และขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ในวันที่ 19 พ.ย. 53 กำหนดการตามแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/449
  ลว.  07 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การเบิกจ่ายเงินเดือน
  รายละเอียด : การเบิกจ่ายเงินเดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/449
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานขันโตก Towards World-Class Education
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมงานขันโตก Towards World-Class Education และขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ในวันที่ 19 พ.ย. 53 กำหนดการตามเอกสารที่แนบไปด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/451
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เถินวิทยา , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E - Training
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสพม.35

  สพม.35 ขอส่งหนังสือการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/452
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35
  สพม.35 ขอส่งหนังสือฉบับนี้ซึ่งสมบูรณ์ถูกต้องแทนฉบับเดิม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/453
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-Training รุ่นที 3
  รายละเอียด : เรียน ผอ.ร.ร.ทุกโรงในสังกัด

  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-Training รุ่นที 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/454
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา , เถินวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : กาพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/455
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กาพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/456
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงมอกวิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตใช้สถานที่
  รายละเอียด : ขออนุญาตใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/457
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : กาพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/458
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เสริมงามวิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : กาพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/459
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , เกาะคาวิทยาคม , เสริมงามวิทยาคม , แม่พริกวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : กาพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/460
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เสริมงามวิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : กาพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/461
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : กาพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/464
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , เวียงตาลพิทยาคม , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , เถินวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แจ้ห่มวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งอุดมวิทยา ,
  เรื่อง : กาพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/465
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กาพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/466
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กาพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/467
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา , เถินวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/468
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ , เมืองปานวิทยา , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ , บ้านแป้นพิทยาคม , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : นำส่งสูจิบัตรการจัดกิจกรรมฯ (โรงเรียนมาตรฐานสากล) และร่างคำสั่ง
  รายละเอียด : นำส่งสูจิบัตรการจัดกิจกรรมฯ (โรงเรียนมาตรฐานสากล) และร่างคำสั่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/469
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไข - นำส่งสูจิบัตรการจัดกิจกรรมฯ (โรงเรียนมาตรฐานสากล) และร่างคำสั่ง
  รายละเอียด : แก้ไข - นำส่งสูจิบัตรการจัดกิจกรรมฯ (โรงเรียนมาตรฐานสากล) และร่างคำสั่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/470
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์
  รายละเอียด : ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา
  เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน ประจำปีงบประมาณ 5554
  -------------------/\-------------------------

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/471
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ราชประชานุเคราะห์ 26 , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , บ้านแป้นพิทยาคม , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , นาทรายวิทยาคม , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์บุคลากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/472
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , สบปราบพิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : กำหนดการจัดกิจกรรม Towards World-Class Education ล่าสุด
  รายละเอียด : กำหนดการจัดกิจกรรม Towards World-Class Education

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/474
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การจัดงาน Towards World - Class Education

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/476
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35 ทุกโรง

  ด้วย สพม.35 ขอส่งหนังสือให้โรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/477
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35
  ด้วยสพม.35 จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลขึ้น
  ในวันที่ 26 ธันวาคม 2553 นี้ จึงขอส่งสำเนาคำสั่งฯ
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  ซึ่งเดิมได้ขึ้นเป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
  จึงขอแก้ไข เป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/478
  ลว.  18 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การรายงานจำนวนผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
  รายละเอียด : การรายงานจำนวนผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยครอบครัว/สถานประกอบการ

  กำหนดให้โรงเรียนรายงาน สพม.35

  ภายในวันจันทร์ที่ 22 พ.ย. 53 ครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/479
  ลว.  18 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณโครงการสภานักเรียน ประจำปี 2554
  รายละเอียด : การจัดสรรงบประมาณโครงการสภานักเรียน ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/480
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสมัครเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
  รายละเอียด : การสมัครเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม

  โดยกรอกแบบสมัคร

  ภายในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ทางโทรสารหมายเลข 054-350791

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/481
  ลว.  19 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินการสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/482
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำหรับลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด : อ้างถึงหนังสือเลขที่ ศธ 04265/443

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/483
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงมอกวิทยา ,
  เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 12 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/484
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  รายละเอียด : เรียน คณะกรรมการการแข่งขันกอล์ฟฯ

  ด้วย สพม.35 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  ตามคำสั่งฯ สพม.35 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  ซึ่งจะประชุมในวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสพม.35 ซึ่งจะประชุมในส่วนของ
  ประธานคณะกรรมการในแต่ละทีม รวม 11 ทีมและคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
  และประสานงาน ทุกท่าน


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 13 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/485
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : การประชุมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  รายละเอียด : เรียน คณะกรรมการการจัดแข่งขันกอล์ฟฯ

  ด้วยสพม.35 จะจัดประชุมแข่งขันกอล์ฟฯครั้งที่2/2553ขึ้นในวันพุธที่ 24
  พฤศจิกายน 2553 ซึ่งประชุมในส่วนของประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 11 ฝ่าย
  ฝ่ายละ 1 ท่านและในส่วนคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน+ประสานงาน ทุกท่าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/486
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/487
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , กิ่วลมวิทยา , สบปราบพิทยาคม , แม่พริกวิทยา , วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/488
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , บ้านแป้นพิทยาคม , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , นาทรายวิทยาคม , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การคัดสรรผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/489
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/490
  ลว.  09 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ช่วยปฏิบัติงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/490
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมวางหรีด เคารพศพ
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมวางหรีด เคารพศพการถึงแก่กรรม ของบิดา ผู้อำนวยการจุรีย์ สร้อยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรถจะออกจากศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน เวลา 13.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 53

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/491
  ลว.  10 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การเบิกจ่ายเงินเดือน
  รายละเอียด : การเบิกจ่ายเงินเดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/491
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพ
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพการถึงแก่กรรม ของบิดา ผู้อำนวยการจุรีย์ สร้อยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 19.00 น. ณ บ้านอำเภองาว (ใกล้โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ) จังหวัดลำปาง รถออกจากศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน เวลา 16.00 น.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/492
  ลว.  10 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
  รายละเอียด : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/492
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ Pre O-NET
  รายละเอียด : การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ Pre O-NET

  ประชุมในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553
  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/493
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ Pre O-NET
  รายละเอียด : การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ Pre O-NET

  ประชุมในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553
  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/494
  ลว.  10 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป้นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตยืสุจริต ประจำปี 2554
  รายละเอียด : การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป้นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตยืสุจริต ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/494
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60
  รายละเอียด : การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60

  ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553
  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขลางค์นคร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/495
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ(ระบบ e-taining รุ่นที่ 2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/496
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : การลงทะเบียนการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 จังหวัดเชียงราย
  รายละเอียด : การลงทะเบียนการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 จังหวัดเชียงราย  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/497
  ลว.  11 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เสริมงามวิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
  รายละเอียด : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/497
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เสริมงามวิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตใช้สถานที่
  รายละเอียด : ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/498
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขออนุเคราะห์ของรางวัล
  รายละเอียด : ขออนุเคราะห์ของรางวัล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/499
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35 ทุกโรง

  การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/500
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา , วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : ส่งหนังสือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35

  ส่งหนังสือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/501
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงมอกวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  รายละเอียด : การจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/502
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , ไหล่หินวิทยา , สบปราบพิทยาคม , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , เมืองปานวิทยา , บ้านแป้นพิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม , แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การรายงานความเสียหายจากอุทกภัย
  รายละเอียด : การรายงานความเสียหายจากอุทกภัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/503
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เกาะคาวิทยาคม , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดนิทรรศการ "100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/504
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/505
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : ขอข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/506
  ลว.  26 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  รายละเอียด : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/507
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , ประชารัฐธรรมคุณ , เมืองปานพัฒนวิทย์ , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/508
  ลว.  14 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , โป่งหลวงวิทยา , แม่สันวิทยา , สบจางวิทยา , สบปราบพิทยาคม , เวียงมอกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด้กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด้กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/508
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , โป่งหลวงวิทยา , แม่สันวิทยา , สบจางวิทยา , สบปราบพิทยาคม , เวียงมอกวิทยา , แม่ทะวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  รายละเอียด : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/509
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ,
  เรื่อง : การส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อสอบ Pre O-NET และแจ้งปฏิทินการดำเนินการสอบ Pre O-NET
  รายละเอียด : การส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อสอบ Pre O-NET และแจ้งปฏิทินการดำเนินการสอบ Pre O-NET

  ขอแจ้งปฏิทินการดำเนินการสอบ Pre O-NET
  และให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
  ลงในแฟ้มข้อมูล Excel ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
  ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  ภายในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 ทางอีเมล์ spm.35@hotmail.com
  โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ชื่อ “นำส่งข้อมูลนักเรียน Pre O-NET โรงเรียน...............”
  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04229.34/510
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , เถินวิทยา , แม่ทะวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อสอบ Pre – O – NET วิชาภาษาไทย ชั้น ม. ๓ และ ม. ๖ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน
  รายละเอียด : โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งฝากข่าวประชาสัมพัน์
  ขอเรียนเชิญครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนของท่านจำนวน 2 คน ได้แก่
  1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
  2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน
  ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 น. -17.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อ.เมือง จ. ลำพูน และขอให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วยทุกคน


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/511
  ลว.  14 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : ขอเชิญส่งครูศิลปะเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  รายละเอียด : ขอเชิญส่งครูศิลปะเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/511
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อสอบ Pre O-NET
  รายละเอียด : การประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อสอบ Pre O-NET

  เข้าร่วมการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/512
  ลว.  14 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/512
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตใช้สถานที่
  รายละเอียด : ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่ ประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อสอบ Pre O-NET

  วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/513
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงิน
  รายละเอียด : สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงิน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/514
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ติดตาม ข้อมูลการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน
  รายละเอียด : ติดตาม ข้อมูลการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/515
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม , แม่พริกวิทยา , ทุ่งอุดมวิทยา , จักรคำคณาทร , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงิน(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
  รายละเอียด : สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงิน(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/516
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการกอล์ฟการกุศล และสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ในวัน พฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 น. ณ. ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/517
  ลว.  15 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : ขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ 2554
  รายละเอียด : ขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/517
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554)
  รายละเอียด : มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/518
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ขอเลื่อนดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554
  รายละเอียด : ขอเลื่อนดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/519
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , แม่สันวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เถินวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , แม่ทาวิทยาคม , ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ รองฯ นพรัตน์ นกเทศ กรรมการชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/520
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ รองฯ ประพันธ์ ชมภูคำ กรรมการชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/521
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองมายวิทยา , แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60
  รายละเอียด : การคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60

  ขอให้โรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดำเนินการจัดแสดงผลงานตามหัวข้อที่ได้รับการคัดเลือก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/522
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60
  รายละเอียด : คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/523
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขออนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60
  รายละเอียด : ขออนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/524
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : การส่งข้อมูลเอกสารรายงานผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
  รายละเอียด : การส่งข้อมูลเอกสารรายงานผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

  จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามกิจกรรมคลินิกการเรียนรู้ (คลินิกครู)
  ส่งเอกสารรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เพื่อจัดส่งต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/525
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60
  รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60


  ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/526
  ลว.  16 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์นำเสนอ
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์นำเสนอ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/526
  ลว.  01 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 3 รายการ
  รายละเอียด : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 3 รายการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/527
  ลว.  01 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : กำหนดการส่งผลงาน E - training-2
  รายละเอียด : กำหนดการส่งผลงาน E - training-2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/528
  ลว.  01 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : การจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : การจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/529
  ลว.  01 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 งบดำเนินงาน
  รายละเอียด : แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 งบดำเนินงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/530
  ลว.  01 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : รับบริจาคเครื่องกันหนาว
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35 ทุกโรง

  รับบริจาคเครื่องกันหนาว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/531
  ลว.  01 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทุกโรง

  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/532
  ลว.  01 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองมายวิทยา , แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เอกสารเพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เอกสารเพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/533
  ลว.  02 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมต้อนรับนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมต้อนรับนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ในวันอังคาร ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/534
  ลว.  02 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อสอบ Pre O-NET
  รายละเอียด : การประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อสอบ Pre O-NET

  เข้าร่วมการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/535
  ลว.  02 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : ขอข้อมูลประกอบการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ขอข้อมูลประกอบการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/538
  ลว.  02 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : การขอรับทุนการศึกษาน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช
  รายละเอียด : การขอรับทุนการศึกษาน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/539
  ลว.  02 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : นำส่งแนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : นำส่งแนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/540
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25โคงการการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
  รายละเอียด : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25โคงการการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/541
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอข้อมูลโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพะรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35

  ขอข้อมูลโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพะรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/542
  ลว.  18 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญเข้าประชุมสัมมนา
  รายละเอียด : เชิญเข้าประชุมสัมมนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/542
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาผู้บริการโรงเรียนมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : เรยน ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด

  แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาผู้บริการโรงเรียนมัธยมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/543
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , เถินวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2554
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35

  โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/544
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การส่งรายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาพื้นฐาน
  รายละเอียด : การส่งรายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาพื้นฐาน

  โรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าวลงในแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
  ภายในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553
  ทางอีเมล์ spm.35@hotmail.com
  ตั้งหัวชื่อเรื่อง “ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน.......”

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/545
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35

  การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/546
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  รายละเอียด : สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนเงินรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โรงเรียนละ 1,000 บาท โดยขอให้นำส่ง ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ที่ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/547
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  รายละเอียด : สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งทีมกอล์ฟ 1 ทีม โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 6,000 บาท ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ที่ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/548
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เกาะคาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : 

  การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/549
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/550
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/551
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/552
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/553
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งอุดมวิทยา ,
  เรื่อง : ผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด
  รายละเอียด : ผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/554
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา
  รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/556
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณการนำเสนอโครงงานและชิ้นงานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โรงเรียน/ครูและนักเรียน ในระดับชาติ
  รายละเอียด : การจัดสรรงบประมาณการนำเสนอโครงงานและชิ้นงานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โรงเรียน/ครูและนักเรียน ในระดับชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/557
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชาราชวิทยา ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดในงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดในงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/558
  ลว.  21 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา ,
  เรื่อง : ขอบุคลากรเป็นวิทยากร
  รายละเอียด : ขอบุคลากรเป็นวิทยากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/558
  ลว.  03 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2554
  รายละเอียด : โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/560
  ลว.  04 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานวิทยา ,
  เรื่อง : การประกวงวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2553
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทุกโรง

  การประกวงวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/561
  ลว.  04 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองมายวิทยา ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาตหลักสูตรผู้นยุวกาชาด
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทุกโรง

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาตหลักสูตรผู้นยุวกาชาด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/562
  ลว.  04 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะประชาสามัคคี ,
  เรื่อง : การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
  รายละเอียด : เรียน ผอ.ทุกโรงในสังกัด สพม.35

  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/563
  ลว.  07 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะพัฒนศึกษา ,
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสากล
  รายละเอียด : การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนต้นแบบการวิจัยโรงเรียนมาตรฐานสากล
  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/564
  ลว.  07 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะวิทยา ,
  เรื่อง : ขอดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก
  รายละเอียด : ขอดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก

  โดยขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทางโทรสาร ๐๕๔-๓๕๐๗๙๑

  หรืออีเมล์ spm.35@hotmail.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/565
  ลว.  21 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่พริกวิทยา ,
  เรื่อง : การรับนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การรับนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/565
  ลว.  07 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่พริกวิทยา ,
  เรื่อง : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35 ทุกโรง

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/566
  ลว.  07 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : การพนักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนไหล่หินวิทยา

  การพนักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/567
  ลว.  07 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : การพนักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนจักรคำ

  การพนักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/568
  ลว.  07 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : การพนักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทาขุมเงินวิทาคาร

  การพนักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/569
  ลว.  08 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ.2554 (The Eighth International Junior Science Olympiad : 8 th IJSO)
  รายละเอียด : การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ.2554 (The Eighth International Junior Science Olympiad : 8 th IJSO) ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/570
  ลว.  22 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการ
  รายละเอียด : ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษ
  ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/570
  ลว.  08 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 (5 th IESO)
  รายละเอียด : การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 (The Fifth International Earth Science Olympiad : 5 th IESO) ณ ประเทศอิตาลี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/571
  ลว.  22 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงมอกวิทยา ,
  เรื่อง : การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 7"
  รายละเอียด : การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 7"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/571
  ลว.  08 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงมอกวิทยา ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธืคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธืคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/572
  ลว.  08 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบจางวิทยา ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/573
  ลว.  08 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม ,
  เรื่อง : แจ้งความคลาดเคลื่อน การประชุม Pre O-NET
  รายละเอียด : ด่วนที่สุด !!.......

  แจ้งความคลาดเคลื่อน การประชุม Pre O-NET  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/574
  ลว.  08 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่าประเทศ ระดับมัธยมสึกษา ประจำปี 2554
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่าประเทศ ระดับมัธยมสึกษา ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/575
  ลว.  09 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : ชี้แจงข้อมูล การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2552 และ 1/2553
  รายละเอียด : ชี้แจงข้อมูล การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2552 และ 1/2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/576
  ลว.  09 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา ,
  เรื่อง : ผังการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60
  รายละเอียด : ผังการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60
  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/577
  ลว.  09 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไหล่หินวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2554
  รายละเอียด : โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/578
  ลว.  09 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  รายละเอียด : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/579
  ลว.  13 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทาขุมเงินวิทยาคาร ,
  เรื่อง : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์รั้งโรงเรียน
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสพม.35

  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์รั้งโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/580
  ลว.  13 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานโรงเรียน ครู และการประกวด/แข่งขันกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนมาตรฐานสากล

  การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานโรงเรียน ครู และการประกวด/แข่งขันกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/582
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : การติดตามการดำเนินการตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35 ทุกโรง

  การติดตามการดำเนินการตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/583
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/584
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training
  รายละเอียด : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/585
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/586
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/587
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/588
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training
  รายละเอียด : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/589
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training
  รายละเอียด : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/590
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : อุโมงค์วิทยาคม ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training
  รายละเอียด : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/591
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training
  รายละเอียด : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/592
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training
  รายละเอียด : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/593
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training
  รายละเอียด : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/594
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เกาะคาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/595
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนเวียงเจดีย์ฯ
  ขออนุญาตพานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/596
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , แม่ทะวิทยา ,
  เรื่อง : การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนไหล่หิน

  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/597
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาฯ
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนป่าซาง

  การดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/598
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปค้างแรมนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

  ขออนุญาตนำนักเรียนไปค้างแรมนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/599
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

  ขออนุญาตนำนัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/600
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เกาะคาวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/601
  ลว.  14 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/602
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/603
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การเผยแพร่และจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554
  รายละเอียด : การเผยแพร่และจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/604
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งอุดมวิทยา ,
  เรื่อง : การสั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2554 (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : การเผยแพร่และจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/605
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่อำเภอเวีนงหนองล่อง
  รายละเอียด : การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่อำเภอเวีนงหนองล่อง อ้างถึงหหนังสือเลขที่ ศธ 04265/710

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 9 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/606
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชาราชวิทยา ,
  เรื่อง : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  รายละเอียด : ด้วย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในการประชุม
  ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
  ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 44 ราย ตามบัญชีรายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/607
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง ปี 2554
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.35

  ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/608
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานวิทยา ,
  เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.35

  ซักซ้อมความเข้าใจในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/609
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองมายวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระบบ Online ประจำปี 2554
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35ทุกโรง

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระบบ Online ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/610
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะพัฒนศึกษา ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบและดำเนินการสอบ PRE-ONET ปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทุกโรง

  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบและดำเนินการสอบ PRE-ONET ปีการศึกษา 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/611
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำป 2554
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35 ทุกโรง

  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำป 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/612
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่พริกวิทยา ,
  เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ของสถาบันภาษาอังกฤษ
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทุกโรง

  การเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ของสถาบันภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/613
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : การคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อไปฝึกอบรมต่างประเศ ปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทุกโรง

  การคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อไปฝึกอบรมต่างประเศ ปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/614
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทุกโรง

  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/615
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.35

  ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อผู้ที่สนใจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/616
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35 ทุกโรง

  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/617
  ลว.  23 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน
  รายละเอียด : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/617
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอยกเลิกหนังสือคำของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทุกโรง

  ขอยกเลิกหนังสือคำของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/618
  ลว.  15 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงมอกวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด

  การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/619
  ลว.  16 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบจางวิทยา ,
  เรื่อง : นำส่ง ROADMAP จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  รายละเอียด : นำส่ง ROADMAP จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/620
  ลว.  16 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ Pre O-NET
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ Pre O-NET

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบและจำนวนห้องสอบเรียบร้อย
  จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ
  ได้ทางเว็บไซต์ http://www.mty34.net
  และหากมีข้อผิดพลาดให้โรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  ทางอีเมล์ spm.35@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
  โดยตั้งหัวข้อเรื่อง “แก้ไขข้อมูล Pre O-NET โรงเรียน.........................”

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/621
  ลว.  16 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สพม.๓๕ ร่วมใจ
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สพม.๓๕ ร่วมใจ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/622
  ลว.  16 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพาคณะข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ
  รายละเอียด : ขออนุญาตพาคณะข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/623
  ลว.  16 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไหล่หินวิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/624
  ลว.  16 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/625
  ลว.  16 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดอบรม
  รายละเอียด : ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/626
  ลว.  17 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  รายละเอียด : การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/627
  ลว.  18 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสำหรับโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสำหรับโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/628
  ลว.  18 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทาขุมเงินวิทยาคาร ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกลูกเสือเนตรนารีไปร่วมงามชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 22 ณ ประเทศสวีเดน
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกลูกเสือเนตรนารีไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 22 ณ ประเทศสวีเดน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/629
  ลว.  18 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนฯประจำปี 2553
  รายละเอียด : การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนฯ ประจำปี 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/630
  ลว.  18 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี 2554ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
  รายละเอียด : จัดสรรงบประมาณปี2554ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/631
  ลว.  18 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองยุคใหม่สู่มาตรบานสากลและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มประเทสอาเซียน
  รายละเอียด : แจ้งจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองยุคใหม่สู่มาตรฐานสากลและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มประเทศอาเซียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/632
  ลว.  20 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/633
  ลว.  20 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ,
  เรื่อง : ทุนอบรมครูระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4
  รายละเอียด : ทุนอบรมครูระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 10 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/634
  ลว.  21 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน โดยให้ท่านเตรียมข้อมูล วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ สื่อ ในห้องสมุด มาประกอบการพิจารณาด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/636
  ลว.  21 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการศึกษา แห่งศตวรรษที่ 21
  รายละเอียด : การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการศึกษา แห่งศตวรรษที่ 21

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/637
  ลว.  21 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอเชิญเชิญประชุมคัดเลือกโรงเรียนขนาดกลางที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมคัดเลือกโรงเรียนขนาดกลางที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/638
  ลว.  21 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : ขอรายชื่อครู Master Teacher
  รายละเอียด : ขอรายชื่อครู Master Teacher

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/639
  ลว.  28 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : อุโมงค์วิทยาคม ,
  เรื่อง : แจ้งโรงเรียนรับป้ายโรงเรียนในฝัน
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนรับป้ายโรงเรียนในฝัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/639
  ลว.  21 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : อุโมงค์วิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/640
  ลว.  21 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/641
  ลว.  21 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเรียนเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/642
  ลว.  21 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเรียนเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/643
  ลว.  21 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/644
  ลว.  21 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/645
  ลว.  21 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/646
  ลว.  22 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบจางวิทยา ,
  เรื่อง : แจ้ง โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงในสังกัด
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือโรงเรียน ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร เรื่อง การพัฒนาครูด้วยระบบ e-training (เอกสารหมายเลข 1 และ 2)ขอให้ส่งให้ สพม.35 ทาง E-mail = et350790@hotmail.com โดยด่วน เนื่องจากต้องสรุป และรายงานผลส่ง สพฐ
  กรุณาติดต่อ คุณ วัชรี สิทธิวงศ์ 081-6727377 (กระแต)
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/647
  ลว.  22 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , เสริมงามวิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม Master Teacher
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุม Master Teacher

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/648
  ลว.  29 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , เถินวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/648
  ลว.  22 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , เถินวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/649
  ลว.  22 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/650
  ลว.  22 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  รายละเอียด : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  (ตามบัญชีรายละเอียดที่ส่งมาด้วย)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/651
  ลว.  22 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
  รายละเอียด : การจัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/652
  ลว.  23 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.35 ทุกโรง

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/653
  ลว.  23 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดสพม.35 ทุกโรง

  แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/654
  ลว.  23 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , แม่เมาะวิทยา , เสริมงามวิทยาคม , จักรคำคณาทร , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมสัมนาแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
  รายละเอียด : การประชุมสัมนาแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/655
  ลว.  23 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เกาะคาวิทยาคม , เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมการแสดงในงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง ประจำปี 2554
  รายละเอียด : การจัดกิจกรรมการแสดงในงานฤดูหนาวและกาชาดนครลำปาง ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/656
  ลว.  29 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04229.34/656
  ลว.  23 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/658
  ลว.  23 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : กำหนดการ - การประชุมสัมมนาแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
  รายละเอียด : กำหนดการ - การประชุมสัมมนาแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

  วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553
  ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/659
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา (แก้ไขห้อง)
  รายละเอียด : ขอแก้ไขห้อง จากเดิม ห้องเอราวัณ เป็น ห้องภรณ์รวี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/660
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเกียรติบัตรวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเกียรติบัตรวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/661
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งอุดมวิทยา ,
  เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบปรมาณพฒนาคุณลักษณะพลเมืองยุคใหม่สู่มาตรฐานสากลและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มประเทศอาเซียน
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

  แจ้งจัดสรรงบปรมาณพฒนาคุณลักษณะพลเมืองยุคใหม่สู่มาตรฐานสากลและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มประเทศอาเซียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/662
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ปงแสนทองวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการสร้างบ้าน 84 หลังให้นักเรียนเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสพม.35

  โครงการสร้างบ้าน 84 หลังให้นักเรียนเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/663
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชาราชวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
  รายละเอียด : โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีอัตรการแข่งขันสูง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/665
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรง(จังหวัดลำปาง)

  ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/664
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา ,
  เรื่อง : การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2554
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/666
  ลว.  30 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานวิทยา ,
  เรื่อง : คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554
  รายละเอียด : คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/666
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดทำ Roadmap การรับนักเรียน ปีการสึกษา 2554
  รายละเอียด : การจัดทำ Roadmap การรับนักเรียน ปีการสึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/667
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองมายวิทยา ,
  เรื่อง : การสัมมนาการบริหารจัดการสึกษามัธยมศึกษา แห่งสตวรรษที่ 21
  รายละเอียด : การสัมมนาการบริหารจัดการสึกษามัธยมศึกษา แห่งสตวรรษที่ 21

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/668
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะประชาสามัคคี ,
  เรื่อง : โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระบรรณารักษ์
  รายละเอียด : โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระบรรณารักษ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/669
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะพัฒนศึกษา ,
  เรื่อง : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระสุขสึกษาและพลศึกษา
  รายละเอียด : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระสุขสึกษาและพลศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/670
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะวิทยา ,
  เรื่อง : การขอรับงบประมาณเพื่อข่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย/วาตภัย
  รายละเอียด : การขอรับงบประมาณเพื่อข่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย/วาตภัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/671
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่พริกวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  รายละเอียด : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/672
  ลว.  31 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : การเสวนาทางวิชาการเรื่อง"เส้นทางถนนนักวิทย์ เรียนอย่างไรให้สำเร็จ"
  รายละเอียด : การเสวนาทางวิชาการเรื่อง"เส้นทางถนนนักวิทย์ เรียนอย่างไรให้สำเร็จ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/672
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระภาษาไทย
  รายละเอียด : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระภาษาไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/673
  ลว.  01 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554(แก้ไขเพิ่มเติม)
  รายละเอียด : คณะกรรมการคุมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554(แก้ไขเพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/673
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  รายละเอียด : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/674
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  รายละเอียด : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/675
  ลว.  01 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : แจ้งยกเลิกหนังสือศธ 04265/1017 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554
  รายละเอียด : แจ้งยกเลิกหนังสือศธ 04265/1017 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 15 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/675
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  รายละเอียด : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/676
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : โครงการยกระดับคุรภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/676
  ลว.  01 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : การโอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายผลการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษโดยศูนย์ ERICประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : การโอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายผลการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษโดยศูนย์ ERICประจำปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/677
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงมอกวิทยา ,
  เรื่อง : เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายละเอียด : เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/678
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบจางวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  รายละเอียด : การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/679
  ลว.  24 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อสอบ Pre - o net
  รายละเอียด : การประชุมคณะทำงานคัดเลือกข้อสอบ Pre - o net

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/680
  ลว.  27 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมสวัสดีปีใหม่
  รายละเอียด : ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกท่านพร้อมกันในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/681
  ลว.  04 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : การวางแผนพัฒนาการมัธยมศึกษาระดับจังหวัด โดยใช้เทคนิค School Mapping
  รายละเอียด : การวางแผนพัฒนาการมัธยมศึกษาระดับจังหวัด โดยใช้เทคนิค School Mapping

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/681
  ลว.  28 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  รายละเอียด : 

  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/682
  ลว.  28 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  รายละเอียด : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/683
  ลว.  28 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไหล่หินวิทยา ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  รายละเอียด : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/684
  ลว.  28 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  รายละเอียด : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/685
  ลว.  28 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทาขุมเงินวิทยาคาร ,
  เรื่อง : การประชุมสภานักเรียน ประจำปี 2554 ระดับประเทศ
  รายละเอียด : การประชุมสภานักเรียน ประจำปี 2554 ระดับประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/686
  ลว.  28 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/687
  ลว.  28 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/688
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : เชิญประชุม
  รายละเอียด : เชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/689
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหาร ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ เพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : ขอให้ส่งผลงาน ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 4 มกราคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/690
  ลว.  07 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ,
  เรื่อง : แจ้งความประสงค์เป็นหน่วยเบิกเงินตรงกับกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
  รายละเอียด : แจ้งความประสงค์เป็นหน่วยเบิกเงินตรงกับกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/690
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพาลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกล
  รายละเอียด : ขออนุญาตพาลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/691
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/692
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษารอบด้าน(องค์รวม)สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน
  รายละเอียด : ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษารอบด้าน(องค์รวม)สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/693
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี2554
  รายละเอียด : การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/694
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรกัลยาณี
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรกัลยาณี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/695
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/696
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/697
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : อุโมงค์วิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/698
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงารอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  รายละเอียด : ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงารอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/700
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศและอ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศและอ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/701
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานการคัดเลือกผู้บริหาร ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ เพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานการคัดเลือกผู้บริหาร ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ เพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554 ในวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/702
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
  รายละเอียด : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/703
  ลว.  29 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีทางไกลผ่านระบบวีดีทัศน์ ประจำปี 2554
  รายละเอียด : การอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีทางไกลผ่านระบบวีดีทัศน์ ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/704
  ลว.  30 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งเชิญชวนลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนลูกเสือไทยสู่สากล
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์แจ้งเชิญชวนลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนลูกเสือไทยสู่สากล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/705
  ลว.  30 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อเด็กเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อเด็กเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/706
  ลว.  30 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทาขุมเงินวิทยาคาร ,
  เรื่อง : แจ้งโอนจัดสรรเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2554(SP) ประจำป พ.ศ.2553 ครั้งที่ 339
  รายละเอียด : แจ้งโอนจัดสรรเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2554(SP) ประจำป พ.ศ.2553 ครั้งที่ 339

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/707
  ลว.  30 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/708
  ลว.  30 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาการฝึกอบรม
  รายละเอียด : การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/709
  ลว.  30 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : การประชุมทางวิชาการ"การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่กับความก้าววหน้าในวิชาชีพ"
  รายละเอียด : การประชุมทางวิชาการ"การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่กับความก้าววหน้าในวิชาชีพ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/710
  ลว.  30 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : แก้ไขชื่อสกุลคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : แก้ไขชื่อสกุลคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/711
  ลว.  30 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/712
  ลว.  30 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  รายละเอียด : การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/713
  ลว.  30 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาฯ
  รายละเอียด : การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/714
  ลว.  30 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ
  รายละเอียด : การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/716
  ลว.  04 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/715
  ลว.  04 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/717
  ลว.  04 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/718
  ลว.  04 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/719
  ลว.  04 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : อุโมงค์วิทยาคม ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/720
  ลว.  04 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/721
  ลว.  04 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เกาะคาวิทยาคม ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/722
  ลว.  04 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/723
  ลว.  12 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/723
  ลว.  04 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การมอบทุนการศึกษานักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  รายละเอียด : การมอบทุนการศึกษานักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/724
  ลว.  05 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือให้นักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาต ประจำปี2554
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือให้นักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาต ประจำปี2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/725
  ลว.  05 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
  รายละเอียด : ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/726
  ลว.  05 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งอุดมวิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/727
  ลว.  05 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหา
  รายละเอียด : ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/728
  ลว.  05 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ปงแสนทองวิทยา ,
  เรื่อง : การพิจารณาการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปีพ.ศ.2554
  รายละเอียด : การพิจารณาการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปีพ.ศ.2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/729
  ลว.  05 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/730
  ลว.  06 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชาราชวิทยา ,
  เรื่อง : การจัดงานโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554
  รายละเอียด : การจัดงานโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/731
  ลว.  06 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา ,
  เรื่อง : การประกวดชมรม TO BE NUMBERONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2554
  รายละเอียด : การประกวดชมรม TO BE NUMBERONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/732
  ลว.  06 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : ทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู 53
  รายละเอียด : ทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู 53

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/733
  ลว.  06 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานวิทยา ,
  เรื่อง : ทุนการศึกษามูลนิธิการมัธยมศึกษา กรมสามัญ ปี53
  รายละเอียด : ทุนการศึกษามูลนิธิการมัธยมศึกษา กรมสามัญ ปี53

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/734
  ลว.  06 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่พริกวิทยา ,
  เรื่อง : การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  รายละเอียด : อ้างถึง หนังสือเลขที่ ศธ 04265/906 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
  ยกเลิกประกาศฉบับเดิม เปลี่ยนใช้ประกาศที่ เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ตามไฟล์ที่แนบต่อไปนี้ ประกอบด้วย แบบที่ 1 ,แบบที่ 2 , แบบที่ 10

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/735
  ลว.  06 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองมายวิทยา ,
  เรื่อง : เชิญเข้าร่ามโครงการอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  รายละเอียด : เชิญเข้าร่ามโครงการอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/737
  ลว.  06 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะพัฒนศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งเอกสารเพื่อเผยแพร่เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
  รายละเอียด : ส่งเอกสารเพื่อเผยแพร่เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/738
  ลว.  06 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะวิทยา ,
  เรื่อง : "ครูดีในดวงใจ"
  รายละเอียด : "ครูดีในดวงใจ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/739
  ลว.  21 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : การกวดขันการปฏิบัติงานปฏบัติงานของพนักงานขับรถยนต์และการใช้รถยนต์กราชการ
  รายละเอียด : การกวดขันการปฏิบัติงานปฏบัติงานของพนักงานขับรถยนต์และการใช้รถยนต์กราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/739
  ลว.  06 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : ส่งแบบฟอร์มยังหน่วยเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.และก.ค.ศ. ของสพม.35
  รายละเอียด : ส่งแบบฟอร์มยังหน่วยเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.และก.ค.ศ. ของสพม.35

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/740
  ลว.  07 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ Pre O- Net ชั้นม.3และม.6
  รายละเอียด : ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ Pre O- Net ชั้นม.3และม.6

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/741
  ลว.  07 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/742
  ลว.  07 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากรภายนอก (หญิง)เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ และบุคลากรภายนอก(ชาย)เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากรภายนอก (หญิง)เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ และบุคลากรภายนอก(ชาย)เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/743
  ลว.  07 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วังเหนือวิทยา ,
  เรื่อง : โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี2554
  รายละเอียด : โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/744
  ลว.  07 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพัน์โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหาสงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือประชาสัมพัน์โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหาสงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/745
  ลว.  21 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขออนุญาตนครูและนักเรียนไปร่วมงานประกาศผลโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำและเข้าค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ
  รายละเอียด : ขออนุญาตนครูและนักเรียนไปร่วมงานประกาศผลโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำและเข้าค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/745
  ลว.  07 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอส่งหนังสือภาษาไทย
  รายละเอียด : ขอส่งหนังสือภาษาไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/747
  ลว.  07 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  รายละเอียด :  ตามที่ สพม.35 ได้ทำการขึ้นหนังสือ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 สพม.35 จะขอทำการแก้ไข ในหนังสือ แบบที่ 10
  การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  อ้างถึง หนังสือเลขที่ ศธ 04265/906 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
  ยกเลิกประกาศฉบับเดิม เปลี่ยนใช้ประกาศที่ เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ตามไฟล์ที่แนบต่อไปนี้ แบบที่ 10


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/748
  ลว.  07 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2554
  รายละเอียด : การจัดการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 34 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/749
  ลว.  07 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูลำปาง 2554
  รายละเอียด : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูลำปาง 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/750
  ลว.  21 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
  รายละเอียด : อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/750
  ลว.  07 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/751
  ลว.  07 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไหล่หินวิทยา , เถินวิทยา , ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/752
  ลว.  09 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบจางวิทยา ,
  เรื่อง : ส่งเอกสารการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : ตามที่ สพม.35 ได้ขึ้นหนังสือทาง e-office เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  ที่ ศธ 04265/47 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 สพม.35 ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้.-
  1. ปฏิทินการดำเนินการการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตฯ
  2. ใบสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการเลือกฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/753
  ลว.  10 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม ,
  เรื่อง : การเข้ารับเกียรติบัตรในงานวันครู ประจำปี 2554
  รายละเอียด : การเข้ารับเกียรติบัตรในงานวันครู ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/754
  ลว.  10 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-Training
  รายละเอียด : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-Training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/755
  ลว.  10 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/756
  ลว.  10 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/757
  ลว.  11 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไหล่หินวิทยา ,
  เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และครูดีในดวงใจ ประจำปี พ.ศ. 2553
  รายละเอียด : ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/758
  ลว.  22 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ"ศึกษานวัตกรรมการสร้างความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน (ชมรมซื่อตรง)
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ"ศึกษานวัตกรรมการสร้างความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน (ชมรมซื่อตรง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/758
  ลว.  11 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนรุ่นที่ 1 ค่าย 6
  รายละเอียด : การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนรุ่นที่ 1 ค่าย 6

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/759
  ลว.  11 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีงานวันครู 16 มกราคม 2554
  รายละเอียด : ขอให้ส่งแบบตอบรับภายในวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/760
  ลว.  25 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศทุน 2011 Educational seminars Program ประจำปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ประกาศทุน 2011 Educational seminars Program ประจำปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/760
  ลว.  11 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กำหนดการจัดกิจกรรมงานวันครู 16 มกราคม 2554
  รายละเอียด : เพิ่มเติมกำหนดการวันครู 16 มกราคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/761
  ลว.  25 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การเกิดอุทกภัยในภาคใต้
  รายละเอียด : การเกิดอุทกภัยในภาคใต้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/761
  ลว.  11 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 15 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/762
  ลว.  11 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เกาะคาวิทยาคม ,
  เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : เชิญประชุมเตรียมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/764
  ลว.  11 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไหล่หินวิทยา ,
  เรื่อง : คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่ 3/2554 จำนวน 1 ฉบับ
  รายละเอียด : คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่ 3/2554 จำนวน 1 ฉบับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/765
  ลว.  11 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งกว๋าววิทยาคม ,
  เรื่อง : การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 35
  รายละเอียด : การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 35

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 18 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/766
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : เชิญประชุม
  รายละเอียด : เชิญประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ลำพูน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/768
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , แม่ทะวิทยา , แจ้ห่มวิทยา , ป่าซาง ,
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมสึกษาเขต 35
  รายละเอียด : ด้วย สพม.35 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมสึกษาเขต 35 จึงขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ธีรกานต์บ้านโฮ่ง,ป่าซาง,แม่เมาะวิทยา,เสริมงามวิทยาคม,วังเหนือวิทยา เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.35

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/769
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ระเบียบววาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมสึกษาเขต 35
  รายละเอียด : อ้างถึงคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมสึกษาเขต 35 โดยมี ระเบียบววาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมสึกษาเขต 35 แนบไฟล์มาดังนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/770
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554
  รายละเอียด : การคัดเลือกผู้บริหารและครูดีเด่นเพื่อรับโล่รางวัลในงานวันครู 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/771
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี2554 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
  รายละเอียด : จัดสรรงบประมาณปี2554 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/773
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี2554 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
  รายละเอียด : จัดสรรงบประมาณปี2554 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/774
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลกครั้งที่ 2"
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลกครั้งที่ 2"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/775
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : จัดสรรงบประมาณปี2554 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
  รายละเอียด : จัดสรรงบประมาณปี2554 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/776
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา , แม่สันวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : เอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
  รายละเอียด : เอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/777
  ลว.  29 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , ประชารัฐธรรมคุณ , เสริมงามวิทยาคม , แม่ทะวิทยา , แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือรณรงค์ "TO Be NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ภายใน 1 เดือน ร่วมบริจาคช่วยเพื่อนชาวอาทิตย์อุทัย ให้มีกำลังใจเข้มแข็ง"
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือรณรงค์ "TO Be NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ภายใน 1 เดือน ร่วมบริจาคช่วยเพื่อนชาวอาทิตย์อุทัย ให้มีกำลังใจเข้มแข็ง"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/777
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , ประชารัฐธรรมคุณ , เสริมงามวิทยาคม , แม่ทะวิทยา , แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : การประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3
  รายละเอียด : การประเมินโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/778
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับรางวัล
  รายละเอียด : การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับรางวัล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/779
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"
  รายละเอียด : ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/780
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด
  รายละเอียด : การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/781
  ลว.  29 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือแจ้งเตือนประชาชน
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือแจ้งเตือนประชาชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/781
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/782
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , เสริมงามวิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/783
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
  รายละเอียด : ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/784
  ลว.  12 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อน
  รายละเอียด : การแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/785
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ,
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อหมายเลขปะจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฯ
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฯ ใน ก.ค.ศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/786
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : ประกาศหน่วยเลือกตั้ง
  รายละเอียด : ประกาศหน่วยเลือกตั้ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/787
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/788
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/789
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/790
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/791
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/792
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/793
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เกาะคาวิทยาคม ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/794
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/795
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ไหล่หินวิทยา ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/796
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/797
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/798
  ลว.  13 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่พริกวิทยา ,
  เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/799
  ลว.  14 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่สันวิทยา ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/800
  ลว.  14 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะพัฒนศึกษา ,
  เรื่อง : ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมฯ
  รายละเอียด : ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/801
  ลว.  14 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะประชาสามัคคี ,
  เรื่อง : ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมฯ
  รายละเอียด : ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/802
  ลว.  14 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะวิทยา ,
  เรื่อง : ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมฯ
  รายละเอียด : ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 54 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/803
  ลว.  14 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทาวิทยาคม ,
  เรื่อง : ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมฯ
  รายละเอียด : ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 54 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/804
  ลว.  14 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ตืนวิทยา ,
  เรื่อง : การขออนุญาตไปต่างประเทศ
  รายละเอียด : การขออนุญาตไปต่างประเทศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 59 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/805
  ลว.  14 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานวิทยา ,
  เรื่อง : รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา/ครูสายงานการสอน/ครูดีในดวงใจ
  รายละเอียด : รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา/ครูสายงานการสอน/ครูดีในดวงใจ
  อ้างถึงหนังสือ เลขที่ ศธ.04265/027
  ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2554
  ขอเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 59 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/806
  ลว.  14 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองมายวิทยา ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการประหน่วยเลือกตั้งผู้แทน้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : การแต่งตั้งคณะกรรมการประหน่วยเลือกตั้งผู้แทน้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 55 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/807
  ลว.  14 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : วชิรป่าซาง ,
  เรื่อง : แจ้งสถานศึกษาระวังการหลอกลวง
  รายละเอียด : แจ้งสถานศึกษาระวังการหลอกลวง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 57 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/808
  ลว.  14 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : แจ้งการส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน
  รายละเอียด : แจ้งการส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 53 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/809
  ลว.  15 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอควาามร่วมมือจัดกิจกรรมสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี ๒๕๕๔
  รายละเอียด : ขอควาามร่วมมือจัดกิจกรรมสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี ๒๕๕๔

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/811
  ลว.  08 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ขอยกเลิกหนังสือ ศธ04265/1048 ลงวันที่ 21มี.ค2555
  รายละเอียด : ยกเลิกหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ04265/1048

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 47 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/812
  ลว.  03 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  รายละเอียด : โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 47 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/813
  ลว.  03 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : โป่งหลวงวิทยา ,
  เรื่อง : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ประจำบ้านพักของข้าราชการ
  รายละเอียด : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ประจำบ้านพักของข้าราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/1
  ลว.  16 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ป้ายหน่วยเลือกตั้ง ผู้แทนใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/3
  ลว.  17 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
  รายละเอียด : โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/4
  ลว.  17 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เขลางค์นคร , แจ้ห่มวิทยา , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน กคศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  รายละเอียด : การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน กคศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/5
  ลว.  17 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ปงแสนทองวิทยา , ไหล่หินวิทยา , แม่ทาวิทยาคม , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม
  รายละเอียด : ขออนุญาตนำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/6
  ลว.  17 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขออนุญาตนำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : ขออนุญาตนำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/7
  ลว.  17 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : การพานักเรียนไปนอกสถานที่
  รายละเอียด : การพานักเรียนไปนอกสถานที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 51 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/8
  ลว.  17 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ ,
  เรื่อง : ข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/9
  ลว.  17 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เถินวิทยา , แม่พริกวิทยา ,
  เรื่อง : การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
  รายละเอียด : การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/10
  ลว.  17 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  รายละเอียด : การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/16
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/17
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ปงแสนทองวิทยา , เมืองมายวิทยา , โป่งหลวงวิทยา , ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม , ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ,
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/18
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/19
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , แม่เมาะวิทยา , สบปราบพิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ , จักรคำคณาทร , ป่าซาง ,
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/20
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เขลางค์นคร , แม่เมาะวิทยา , สบปราบพิทยาคม , แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ , จักรคำคณาทร , ป่าซาง ,
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/21
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/22
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ,
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/23
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/24
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/25
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ,
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/26
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/27
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/28
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , ประชารัฐธรรมคุณ , วังเหนือวิทยา , จักรคำคณาทร , อุโมงค์วิทยาคม , ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน ข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 49 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/29
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งปรับงบประมาณการจัดสรรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  รายละเอียด : แจ้งปรับงบประมาณการจัดสรรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/30
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/31
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/32
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะประชาสามัคคี ,
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/33
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินการสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา)ที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : การดำเนินการสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา)ที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/34
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/36
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/38
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/39
  ลว.  19 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
  รายละเอียด : การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 50 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/40
  ลว.  19 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ป่าซาง ,
  เรื่อง : การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ในสถานศึกษา
  รายละเอียด : การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/43
  ลว.  19 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขอรับทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
  รายละเอียด : การขอรับทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร
  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/44
  ลว.  19 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขอรับทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
  รายละเอียด : การขอรับทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร
  สมเด็จพระสังฆราชสกล มหาปรินายก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/45
  ลว.  19 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย , กิ่วลมวิทยา , เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา , เมืองมายวิทยา , แม่เมาะวิทยา , สบจางวิทยา ,
  เรื่อง : การขอรับทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
  รายละเอียด : การขอรับทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร
  สมเด็จพระสังฆราชสกล มหาปรินายก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/47
  ลว.  19 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ห้างฉัตรวิทยา , แม่สันวิทยา , เวียงตาลพิทยาคม ,
  เรื่อง : ค่าย ๙ การอบรมพัฒนา โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย
  รายละเอียด : ค่าย ๙ การอบรมพัฒนา โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวงฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/48
  ลว.  19 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา ,
  เรื่อง : ค่าย ๙ การอบรมพัฒนา โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย
  รายละเอียด : ค่าย ๙ การอบรมพัฒนา โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวงฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04229.34/49
  ลว.  19 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เกาะคาวิทยาคม , ไหล่หินวิทยา , เสริมงามวิทยาคม ,
  เรื่อง : ค่าย ๙ การอบรมพัฒนา โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย
  รายละเอียด : ค่าย ๙ การอบรมพัฒนา โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวงฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/50
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : สบปราบพิทยาคม , เถินวิทยา , เวียงมอกวิทยา , แม่พริกวิทยา ,
  เรื่อง : คัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบวิธีสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
  รายละเอียด : คัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบวิธีสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/51
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่ทะวิทยา , แม่ทะประชาสามัคคี , แม่ทะพัฒนศึกษา ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/52
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แจ้ห่มวิทยา , วังเหนือวิทยา , เมืองปานวิทยา , ทุ่งกว๋าววิทยาคม , ทุ่งอุดมวิทยา , เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/53
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ป่าตาลบ้านธิ ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/54
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/55
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/56
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/57
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/58
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , เขลางค์นคร , ปงแสนทองวิทยา , โป่งหลวงวิทยา ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/59
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ประชารัฐธรรมคุณ , ประชาราชวิทยา ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/60
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/61
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/62
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ลำปางกัลยาณี , บุญวาทย์วิทยาลัย , เสริมงามวิทยาคม , เมืองปานวิทยา , จักรคำคณาทร , บ้านแป้นพิทยาคม , เวียงเจดีย์วิทยา ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/63
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/64
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/65
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/66
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/67
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/68
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บุญวาทย์วิทยาลัย ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/69
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/70
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : จักรคำคณาทร ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/71
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านแป้นพิทยาคม ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/72
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ราชประชานุเคราะห์ 26 , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , บ้านแป้นพิทยาคม , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , นาทรายวิทยาคม , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/73
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ราชประชานุเคราะห์ 26 , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , บ้านแป้นพิทยาคม , อุโมงค์วิทยาคม , แม่ทาวิทยาคม , ทาขุมเงินวิทยาคาร , ป่าตาลบ้านธิ , ป่าซาง , วชิรป่าซาง , น้ำดิบวิทยาคม , ธีรกานท์บ้านโฮ่ง , บ้านโฮ่งรัตนวิทยา , เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , นาทรายวิทยาคม , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/74
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เมืองปานพัฒนวิทย์ ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/76
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : เวียงเจดีย์วิทยา , แม่ตืนวิทยา , ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/77
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กิ่วลมวิทยา ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ศกม. 34
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04229.34/78
  ลว.  20 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : แม่เมาะวิทยา , จักรคำคณาทร , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.